Search results

 1. KORAUŠ, Antonín. Finančný marketing. Bratislava : Sprint dva, 2011. 536 s. [26,8 AH]. Economics. ISBN 978-80-89393-31-2. [Copy count : 13, currently available 8, at library only 1]
  book

  book

 2. HASPROVÁ, Mária et al. Outsourcing v bankovníctve. In Aktuálne výzvy marketingu a ich uplatnenie v praxi : vedecké state : [zborník] : medzinárodné vedecké podujatie, 15.10.2010 v Bratislave. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3037-8, s. 102-110.
  article

  article

 3. KORAUŠ, Antonín. Finančné podvody na bankomatoch. In Eurozpravodaj : informační a ekonomický časopis. - Plzeň : EuroNova & Partner's, spol. s r.o., 2010. ISSN 1213-6913, 2010, roč. 9, č. 4, s. 24-25.
  article

  article

 4. KORAUŠ, Antonín. Trendy v distribúcii bankových produktov. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : Bratislava 30. september 2010. - Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2010. ISBN 978-80-225-3067-5, [S. 1-6].
  article

  article

 5. TKÁČOVÁ, Daniela - CHOVANCOVÁ, Božena. Problémy finančnej exklúzie v rámci krajín EÚ a na Slovensku. In Determinanty ekonomického rastu v SR v období technologických zmien : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfa Siváka, PhD. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2008. ISBN 978-80-225-2620-3.
  article

  article

 6. LITOMERICKÝ, Juraj. Rezervy v komunuikácii banky s klientom. In Mladý ekonóm 2008 : veda, výskum a prax v meniacom sa európskom ekonomickom priestore : (zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2668-5, s. 67-71. VEGA 1/0449/08.
  article

  article

 7. HASPROVÁ, Mária. Vplyv informačno-komunikačných technológií na distribučné kanály v bankovom sektore. In Faktory a determinanty štrukturálnych vzťahov v distribučných procesoch v podmienkach internacionalizácie a globalizácie obchodovania a ich vplyv na realizáciu distribučnej stratégie firmy : zborník vedeckých statí z riešenia vedeckého projektu VEGA 1/4598/07 [doba riešenia 1.1.2007-31.12.2009]. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2008. ISBN 978-80-225-2632-6, s. 107-119.
  article

  article

 8. CHOVANCOVÁ, Božena - TKÁČOVÁ, Daniela. Finančné služby vytvárajú takzvaný finančný priemysel : Prístup k finančným službám a problémy finančnej exklúzie v krajinách EÚ a na Slovensku. In Financie : mesačník vydavateľstva Ecopress. - Bratislava : ECOPRESS, 2007. ISSN 1337-0146, Júl 2007, roč. 2, č. 7-8, s. 17-19.
  article

  article

 9. LIŠKOVÁ, Danuša. Grundlagen des Bankwesens : (Einführung). Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 108 s. ISBN 80-225-1781-X. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book

 10. VOKOROKOSOVÁ, Renáta. Elektronické platobné prostriedky. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003. ISSN 1335-0900, Máj 2003, roč. 11, č. 5, s. 25-27. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/sg001731_2003_003_005/BIATEC_5_2003.pdf>
  article

  article