Search results

 1. Economic and Social Development. International Scientific Conference - XVIII International Social Congress (ISC-2018). Economic and Social Development : Book of Proceedings - 34th International Scientific Conference on Economic and Social Development, XVIII International Social Congress (ISC-2018), Moscow, 18-19 October 2018 [elektronický zdroj]. Review Committee: Marina Klacmer Calopa, Ana Aleksić. 1st Edition. Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency ... [et al.], 2018. online 955 s. ISSN 1849-7535.
  electonic book

  electonic book

 2. Knowledge discovery in cyberspace : statistical analysis and predictive modeling [elektronický zdroj]. 1st ed. New York : Nova Science Publishers, 2017. online [ix, 206 s.]. Cybercrime and cybersecurity research. ISBN 978-1-53610-570-4.
  electonic book

  electonic book

 3. Information Technology for Practice 2017. International Conference. Information Technology for Practice 2017 : Proceedings of the 20th International Conference : October 9–10, 2017, Ostrava, Czech Republic [elektronický zdroj]. Reviewers: Milena Tvrdíková ... [et al.]. 1st Edition. Ostrava - Poruba : VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. online 327 s. ISBN 978-80-248-4090-1.
  electonic book

  electonic book

 4. DidInfo 2016. Národná konferencia. DidInfo 2016 : recenzovaný zborník : 22. ročník národnej konferencie : 31. marec 2016, Banská Bystrica, Slovensko [elektronický zdroj]. Editori: Ivan Brodenec, Dana Horváthová, Jana Jacková, Ľudovít Trajteľ. 1. vyd. Banská Bystrica : Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, 2016. CD-ROM [138 s.]. ISBN 978-80-557-1082-2.
  electonic book

  electonic book

 5. Legal study on ownership and access to data : final report [elektronický zdroj]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2016. online [163 s.]. Available on Internet: <http://bookshop.europa.eu/uri?target=EUB:NOTICE:KK0416811:EN> ISBN 978-92-79-62181-9.
  electonic book

  electonic book

 6. Bezpečné Slovensko a Európska únia. Medzinárodná vedecká konferencia. Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov zo 7. medzinárodnej vedeckej konferencie : 14. – 15. november 2013, Košice, Slovensko [elektronický zdroj]. Recenzenti Marián Mesároš, Jaroslav Ivor. Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, 2013. CD-ROM [372 s.]. ISBN 978-80-89282-88-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 7. Internet, competitiveness and organisational security in knowledge society. International conference. Internet, competitiveness and organisational security in knowledge society : XI. annual international conference : Zlín, 24th - 25th march 2009 : proceedings [elektronický zdroj]. Zlín : Tomas Bata University in Zlín, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-7318-828-3. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 8. Vytvorenie databázy a modelu rozhodovacích kritérií na výber informačného systému pre malé a stredné podniky : recenzovaný zborník vedeckých statí : interný grant mladých vedeckých pracovníkov č. 2318155/07 [elektronický zdroj]. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-225-2915-0. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 9. Internet a bezpečnost organizací. Mezinárodní konference. Internet a bezpečnost organizací : VIII. ročník mezinárodní konference : Zlín, 14. března 2006 : [sborník] [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. CD-ROM.
  electonic book

  electonic book