Search results

 1. KITA, Jaroslav. Makrotendencie v spotrebe a v nákupnom správaní zákazníkov. In Prístupy k aktivitám tvorby modelu marketingovej komunikácie : VEGA 1/0066/18 Model marketingovej komunikácie na zdravie orientované nákupné správanie spotrebiteľov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4541-9, s. 61-72. VEGA 1/0066/18.
  article

  article

 2. ŠKVRNDA, František. Dva roky po prevrate. In Extraplus : politicko-spoločenský mesačník. - Bratislava : Mayer media, 2016. ISSN 1336-0256, marec 2016, roč. 16, č. 3, s. 28-29.
  article

  article

 3. KOREČKO, Jaroslav - SIDOR, Ján. Bohatstvo a chudoba – globálny problém v súčasnosti. In Vedecká mozaika 2016. Vedecká mozaika 2016 : recenzovaný nekonferenčný vedecký zborník. - Prešov : Bookman, 2016. ISBN 978-80-8165-164-9, s. 66-76. VEGA 1/0596/14, KEGA 058PU-4/2015.
  article

  article

 4. RANETA, Leonid. Globálne problémy ako prekážky rozvoja svetovej ekonomiky. In Medzinárodné vzťahy 2016: aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2016 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 17. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 1. - 2. december 2016. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2016. ISBN 978-80-225-4365-1, s. 968-974 online. KEGA 017EU-4/2015.
  article

  article

 5. ROZBORILOVÁ, Dária. Enormne rastúca ekonomická nerovnosť – globálny fenomén. In Komparácia ekonomických systémov : problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2016. ISBN 978-80-225-4309-5, s. [107-114] CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  article

  article

 6. NEŽINSKÝ, Eduard - FIFEKOVÁ, Elena. Príjmové nerovnosti: metodologické aspekty výskumu. In Vedecké state z výskumných projektov NHF 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4325-5, s. 58-65 CD-ROM. APVV-15-0765.
  article

  article

 7. POLÁKOVÁ, Zdenka. Vplyv dlhovej krízy na polarizáciu bohatstva. In Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax. Vedecký workshop. Hospodársko-politické aspekty dlhovej krízy v eurozóne a implikácie pre ekonomickú teóriu a hospodársku prax : recenzovaný zborník príspevkov z vedeckého workshopu k projektu VEGA č. 1/0477/13 pod záštitou dekana NHF EU v Bratislave : 9. január 2015 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4023-0, s. 39-47 CD-ROM. VEGA 1/0477/13.
  article

  article

 8. ROZBORILOVÁ, Dária. Rastúca ekonomická a sociálna nerovnosť v niektorých súvislostiach. In Medzinárodná migrácia - problémy a výzvy : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4187-9, s. 42-50 CD-ROM. VEGA 1/0210/13.
  article

  article

 9. HRIC, Jaroslav. Nové prúdy hospodárskeho usporiadania sveta v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. - Registrovaný: Web of Science. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2015 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4099-5, s. 166-173 CD-ROM. Available on Internet: < ftp://193.87.31.84/0207140/Virt_2015.pdf>
  article

  article

 10. TOKÁROVÁ, Mária. Problémy príjmovej polarizácie a ich príčiny v podmienkach globalizácie. - Registrovaný: Web of Science. In Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti. Mezinárodní vědecká konference. Znalosti pro tržní praxi 2015: ženy - podnikatelky v minulosti a současnosti : sborník z mezinárodní vědecké konference : 10. a 11. září 2015 v Olomouci. - Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II., 2015. ISBN 978-80-87533-12-3, s. 1001-1012 CD-ROM. VEGA 1/0103/12, VEGA 1/0277/14.
  article

  article