Search results

Records found: 363  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001471 xpca^"
 1. STRUNGA, František. How the Generosity of Pandemic Aid Has Affected Poverty and Unemployment. In EDAMBA 2022. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2022 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5042-0, pp. 409-419.
  article

  article

 2. ŠIPIKALOVÁ, Silvia. Chudoba a sociálne vylúčenie v SR v čase nástupu pandémie covid-19. In Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti. Mezinárodní konference. Sociální politika 2022: Dopady inflace do sociální oblasti : sborník vědeckých textů z mezinárodní konference sociální politika 2022. - Praha : Katedra hospodářské a sociální politiky NF VŠE v Praze : Nakladatelství VŠE - Oeconomica, 2023. ISBN 978-80-245-2477-1, s. 82-89. VEGA 1/0851/21.
  article

  article

 3. ŠOLTÉS, Erik et al. Analysis of Work Intensity in Slovakia Using Testing and Estimation of Linear Combinations of GLM Parameters. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Argumenta Oeconomica. - Wroclaw : Publishing House of the Wroclaw University of Economics and Business, 2023. ISSN 2720-5088, 50, nr. 1, (2023. VEGA 1/0561/21, VEGA 1/0038/23.
  article

  article

 4. KUDLOVÁ, Zuzana. Marginalizované rómske komunity a ich vzťah k ich zamestnaniu. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2023. ISSN 1336-7137, 2023, roč. 19, č. 1, s. 26-30.
  article

  article

 5. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora. Nexus among Unemployment, Poverty and Crime in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. - Hradec Králové : MAGNANIMITAS, 2023. ISSN 1804-7890, 2023, vol. 13, no. 1, pp. 247-251. VEGA 1/0338/22, KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 6. KUNYCHKA, Mykhaylo et al. Possible Changes over Time: Poverty among Migrants in the European Union. - Registrovaný: Scopus. In Economic Research. - Pula : Juraj Dobrila University of Pula. ISSN 1331-677X, 2023, vol. 36, no. 3, pp. 1-18. MAGYC 822806.
  article

  article

 7. SCHUBERTOVÁ, Michaela Milena. Konkurencieschopnosť a pracujúca chudoba. In International Scientific Conference COMPETITION. International Scientific Conference COMPETITION : Proceedings of the 15h International Scientific Conference, 18th - 19th May 2023, Jihlava, Czech Republic. - Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2023. ISBN 978-80-88064-71-8. ISSN 2788-0605 (online; pdf), pp. 205-215. VEGA 1/0851/21.
  article

  article

 8. DUĽOVÁ SPIŠÁKOVÁ, Emília - GONTKOVIČOVÁ, Barbora - TKÁČOVÁ, Andrea. Európska únia a stratégia Európa 2020 v zrkadle priorít a výziev cieľov Agendy 2030. Recenzenti: Roman Kozel, Andrzej Piotr Pacana. 1. vydanie. Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2023. 143 s. [11,33 Ah]. VEGA 1/0338/22. ISBN 978-80-248-4707-8.
  book

  book

 9. ČERNĚNKO, Tomáš et al. Rodovo citlivé rozpočtovanie : (kontexty, modely a praktické skúsenosti). Recenzenti: Alexander Onufrák, Petr Jüptner. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2023. 150 s. [7,5 AH]. APVV-19-0108. ISBN 978-80-571-0657-9.
  book

  book

 10. HUDÁK, Matej. Miera rizika chudoby a úroveň prístupu na internet na Slovensku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023). Medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXIV. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov z 24. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5130-4, s. 5-14.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.