Search results

 1. POBUDOVÁ, Daniela. Budeme pracovať viac ako Keynes predpovedal? In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2016. ISSN 2453-9287, 2016, roč. 1, č. 2, s. 19-21.
  article

  article

 2. BLÁHOVÁ, Mária. New aspects for finding work - life balance. In Challenges and best practices in foreign languages at tertiary level. - Győr : Publio Publishing, 2016. ISBN 9789634248477, s. 111-124.
  article

  article

 3. HOLUB, Dušan et al. Základy práva pre ekonómov. Recenzenti: Ľubomír Čunderlík, Martin Winkler. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2016. 355 s. [19,75 AH]. ISBN 978-80-8168-513-2. [Copy count : 42, currently available 0, at library only 3]
  Základy práva pre ekonómov

  book

 4. TRNOVCOVÁ, Daniela. Quality of professional and private life during the productive age of employees. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 888-897 CD-ROM.
  article

  article

 5. ZAGORŠEK, Branislav - TRNOVCOVÁ, Daniela - GAJDOŠÍKOVÁ, Katarína. Long working hours: the most important results of the scientific project. - Registrovaný: Web of Science. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : conference proceedings : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4200-5, s. 938-949 CD-ROM.
  article

  article

 6. ANTALOVÁ, Mária. Pracovný čas v intenciách sociálnej kvality. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2015. ISSN 1336-1732, 2015, roč. 8, č. 3, s. 67-78. VEGA 1/0216/14.
  article

  article

 7. VÁLEK, Juraj. Osobitosti postavenia žiakov a študentov z hľadiska dane z príjmov – dohody o brigádnickej činnosti. In Mzdové účtovníctvo a personalistika - portál. - Bratislava : Dashöfer Holding a Verlag Dashöfer, 2014. ISSN 1338-4740, 12.9.2014, [s. 1-2], [1,90 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.mup.sk/33/osobitosti-postavenia-ziakov-a-studentov-z-hladiska-dane-z-prijmov-dohody-o-brigadnickej-cinnosti-uniqueiduchxzASYZNYgghOvcPhx_FnHK7v_Vps6/?query=Osobitosti+postavenia+%BEiakov+a+%B9tudentov+z+h%B5adiska+dane+z+pr%EDjmov-+dohody+o+brig%E1dnickej+%E8innosti+2014&serp=1>
  article

  article

 8. BADURA, Peter. Obchodní hodiny na Forexu (market hours). In aForex.cz : akademie trhu Forex : Forex základy. - [s.l.] : aForex.cz, 2014, 8.2.2014, s. 1-2 [3,03 NS] online. Available on Internet: <http://www.aforex.cz/forex-fx-trading-obchodovani/76-obchodni-hodiny-forex-market-hours>
  article

  article

 9. ZAGORŠEK, Branislav et al. Vplyv postindustriálnej éry na pracovnú dobu a výkonnosť zamestnancov : správa o výsledku riešenia projektu mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. Oponenti: Jana Blštáková, Diana Šilonová. 1. vyd. Bratislava, 2014. 64 s.
  book

  book

 10. VISKUPIČOVÁ, Jana. Dĺžka pracovného času a jeho vplyv na zamestnanca. In Ekonomika, financie a manažment podniku VIII. : zborník vedeckých statí pri príležitosti Týždňa vedy a techniky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3941-8, [S. 1-8] CD-ROM. I-14-112-00.
  article

  article