Search results

 1. JONIAKOVÁ, Zuzana et al. Cognitive Diversity As the Quality of Leadership in Crisis: Team Performance in Health Service During the COVID-19 Pandemic. In Healthcare : [International Scientific Journal on Health Care Systems, Industry, Technology, Policy, and Regulation]. - Basel : MDPI. ISSN 2227-9032, 2021, vol. 9, no. 3, pp. 1-16 online. VEGA 1/0017/20, VEGA 1/0412/19.
  article

  article

 2. FEHÉROVÁ, Martina. Zvyšovanie finančnej efektivity krajín vďaka prvotnému experimentálnemu testovaniu politík: príklady z praxe. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-9] online.
  article

  article

 3. ŠOLTÉSOVÁ, Erika. Efektívnosť daňovej správy a daňové úniky. In Finančné trhy : vedecký časopis = Scientific Journal. - Bratislava : Derivát, 2020. ISSN 1336-5711, 2020, roč. 17, č. 1, s. [1-12] online.
  article

  article

 4. ŠTOFOVÁ, Lenka - CZART, Paweł. Zhodnotenie prínosov a rizík zavádzania inovácií do spoločnosti. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 110-127.
  article

  article

 5. RAJFUR, Piotr - ZÁVADSKÝ, Cyril. Wykorzystanie metody programowania liniowego Dea do oceny efektywności organizacyjnej szpitali jako podstawowego celu procesu komercajlizacji. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 78-87.
  article

  article

 6. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - JÁMBOROVÁ, Stanislava. Efficiency of Sugar Beet Production as an Important Agricultural Product in Slovakia. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2020. ISSN 1336-7137, 2020, roč. 16, č. 2, s. 44-54 online. VEGA 1/0376/17.
  article

  article

 7. ŽÁRSKA, Elena. Fragmentácia versus spolupráca pre udržateľný rozvoj obce. In Transformace veřejné správy ve vybraných zemích střední Evropy. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2020. ISBN 978-80-7556-068-1, s. 100-110. VEGA 1/0705/2018.
  article

  article

 8. SLÁVIK, Štefan - HANÁK, Róbert - MIŠÚNOVÁ HUDÁKOVÁ, Ivana. Natural and Generic Strategies of Start-ups and their Efficiency. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2020. ISSN 1804-1728, 2020, no. 2, pp. 125-148 online.
  article

  article

 9. ŠOLTÉSOVÁ, Erika. Efficiency of Tax Administration in Slovak republic. In EDAMBA 2020. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2020 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4794-9, pp. 695-705 online.
  article

  article

 10. ZAGORŠEKOVÁ, Natália. Hodnotenie efektivity rozvojovej spolupráce Európskej únie. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 4, s. 81-89 online. I-20-104-00.
  article

  article