Search results

Records found: 272  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0001925 xpca^"
 1. KINER, Andrej. Effects of Inflation on Investments. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2023 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 2. a 3. júna 2023. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5068-5. ISSN 2585-9404, s. 137-143. I-23-101-00.
  article

  article

 2. KALIŠ, Richard. Economics of the Pharmacy Retail Market: Structure, Competition, and Efficiency. Reviewers: Štefan Rehák, Peter Mandžák. - APVV-18-0425. 1st Edition. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2023. 71 s. [4,39 AH]. ISBN 978-80-7676-635-8.
  book

  book

 3. NOVÁKOVÁ, Michaela - STRIČÍK, Michal. Aspekty využitia vody ako prírodného zdroja energie (malé vodné elektrárne). In Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022. Medzinárodný vedecký workshop. "Dosahovanie cieľov Agendy 2030 udržateľného rozvoja pod vplyvom celosvetovej pandémie COVID-19 KEGA č. 035EU-4/2022" : zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodného vedeckého workshopu. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5095-6, s. 26-31. KEGA 035EU-4/2022.
  article

  article

 4. ŠEVČEK, Tomáš. Trade Unions and Automation: A Theoretical Approach. In INPROFORUM : International Scientific Conference. Challenges and Opportunities in the Digital World. 17th International Scientific Conference INPROFORUM : Challenges and Opportunities in the Digital World. - České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2023. ISBN 978-80-7694-053-6. ISSN 2336-6788 (Online ISSN), s. 281-285. I-23-108-00.
  article

  article

 5. IHNATIŠINOVÁ, Denisa. Prorastovosť daňového systému SR. In Nové výzvy v oblasti verejných financií 2023 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5087-1, s. [1-7]. APVV-20-0338.
  article

  article

 6. ŠAGÁTOVÁ, Slavka - KINTLER, Jakub. Vplyv implementácie princípov sociálnej udržateľnosti na nákladovú efektívnosť. In Medzisektorové dimenzie podnikania subjektov kultúrneho a kreatívneho priemyslu I. : zborník vedeckých prác. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-127-5, s. 106-114. VEGA 1/0582/22, VEGA 1/0708/20.
  article

  article

 7. KREHEĽ, Radoslav et al. Technical and Economic Description of the Research on a Measuring Device for Continuous Measurement of the Diameter and Vibration of the Workpiece during the Machining Process. - Registrovaný: Scopus. In Advances in Materials Science and Engineering. - London : Hindawi Limited. ISSN 1687-8442, 2021, no. 12, pp. [1-9] online. ITMS 26220220063, VEGA 1/0051/20, KEGA 004TUKE-4/2020, KEGA 038TUKE-4/2021.
  article

  article

 8. MICHŇOVÁ, Mária - MEGYESIOVÁ, Silvia. Efektívnosť podnikov. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2021. ISSN 1336-7137, 2021, roč. 17, č. 3, s. 30-36 online.
  article

  article

 9. ŠTOFOVÁ, Lenka - STRIČÍK, Michal. Modelovanie energetickej efektívnosti – smerovanie k uhlíkovej neutralite Slovenska. Recenzenti: Bohuslava Mihalčová, Branislav Kršák. 1. vydanie. Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, 2021. 157 s. [7,30 AH]. ISBN 978-80-248-4573-9. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 10. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna. Vybrané kapitoly z finančného manažmentu – zbierka príkladov. Recenzenti: Jozefína Hvastová, Peter Gallo. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 81 s. [4,015 AH]. ISBN 978-80-225-4879-3.
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.