Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0002206 xcla^"
 1. TIAN, Yuan. Portfolio Credit Risk Based on Copulas. In Ekonomická revue. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, 2018. ISSN 1212-3951, 2018, vol. 21, no. 4, pp. 103-115.
  article

  article

 2. BÍLKOVÁ, Diana. Modelování mzdových rozdělení posledních let v České republice s využitím L-momentů a predikce mzdových rozdělení podle odvětví. In E + M. Ekonomie a management : vědecký ekonomický časopis. - Liberec : Ekonomická fakulta Technické univerzity v Liberci, 2013. ISSN 1212-3609, 2013, roč. 16, č. 4, s. 42-54.
  article

  article

 3. ŠVÁB, Jan. Role pojistných matematiků. In Pojistné rozpravy : pojistně teoretický bulletin. - Praha : Česká asociace pojišťoven, 2012. ISSN 0862-6162, 2012, č. 28, s. 69-83.
  article

  article

 4. BOĎA, Martin - STRIEŽOVSKÁ, Leontína. Existencia a stabilita ekonomického cyklu v podmienkach Slovenskej republiky. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 40-45.
  article

  article

 5. CHVOSTEKOVÁ, Martina. Stanovenie simultánnych obojstranných tolerančných intervalov v lineárnom modeli založené na oblasti spoľahlivosti parametrov modelu. In Forum statisticum Slovacum : vedecký časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010. ISSN 1336-7420, 2010, roč. 6, č. 4, s. 73-78. VEGA 1/0077/09, VEGA 2/0019/10.
  article

  article

 6. PACÁKOVÁ, Viera. Recenzia publikácie. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007. ISSN 1210-1095, 2007, roč. 17, č. 4, s. 70-71. Recenzia na: Modelovanie kvantilovými funkciami / Ľubica Sipková, Eva Sodomová. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2007. - ISBN 978-80-225-2346-2.
  article

  article

 7. HUŤKA, Dušan. Konvolúcie triedy sčítacích rozdelení. In AIESA - participácia doktorandov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA 2006 : applied, informatics, econometrics, statistics, accounting. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006.
  article

  article

 8. FERREIRA, Manuel Alberto M. M|G| queue busy cycle renewal function for some particular service time distributions. In Quantitative methods in economics : (multiple criteria decision making XII). - Bratislava : IURA EDITION, 2004. ISBN 80-8078-012-9, s. 42-47.
  article

  article

 9. PAŽITNÁ, Mária. Analýza chudoby s využitím logistickej regresie. In Ekonomické rozhľady = Economic review : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave = Quarterly journal of the University of Economics Bratislava. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2003. ISSN 0323-262X, 2003, roč. 32, č. 2, s. 174-185.
  article

  article

 10. SOCHOR, Milan. Tvorba finančného plánu v podniku s využitím regresnej analýzy. In Ekonomika, financie a manažment podniku - rok 2002 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu EU, 2002. ISBN 80-225-1616-3, s. 285-287.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.