Search results

 1. BOROVSKÁ, Zuzana. Belt and Road Initiative Trends in the European Union and Iran. In Studia commercialia Bratislavensia : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 1339-3081, 2021, roč. 14, č. 1, s. 20-29 online. VEGA 1/0777/20.
  article

  article

 2. SZOMOLÁNYI, Karol - LUKÁČIK, Martin - LUKÁČIKOVÁ, Adriana. Odhad elasticity substitúcie vstupov pre rôzne krajiny sveta. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : recenzovaný zborník - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020. ISBN 978-80-89962-68-6, s. 327-335 online. VEGA 1/0294/18, VEGA 1/0193/20.
  article

  article

 3. GONDA, Vladimír - ADAMOVSKÝ, Peter. Conference of the Institute of Economic Research of the Slovak Academy of Sciences and the Rectorate of the University of Economics in Bratislava. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2020. ISSN 0013-3035, 2020, roč. 68, č. 1, s. 107-112.
  article

  article

 4. BARINKOVÁ, Natália. Zahraničnoobchodná spolupráca EÚ s regiónom Strednej Ázie. In MERKÚR 2020. International Scientific Conference Bratislava for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2020 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4787-1, s. 7-14 online. VEGA 1/0039/20.
  article

  article

 5. ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Economic Impacts of COVID-19 Pandemic (Country and Global Perspective). In International Journal of Communication Development. - Delhi : University School of Mass Communication. ISSN 2231-2498, 2020, vol. 11, no. 1-2, pp. 31-45 online.
  article

  article

 6. Medzinárodné vzťahy 2020. medzinárodné vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2020: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Zostavovatelia/Editors: Andrej Kiner, Zuzana Rozkošová, Terézia Seresová, Jakub Szabó, Lenka Tomečková, Eva Vlková. 1. vydanie. Bratislava : EKONÓM publishing, 2020. 771 s. [67,57 AH]. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/www_write/files/veda-vyskum/konferencia-smolenice/2020/zborn%C3%ADk_19._1._20212.pdf> ISBN 978-80-225-4786-4. ISSN 2585-9412.
  electonic book

  electonic book

 7. LIPKOVÁ, Ľudmila - JANUBOVÁ, Barbora - KORDOŠ, Marcel. Svetová ekonomika - vybrané kapitoly (Amerika). Recenzenti: Martin Grešš, Lidiia Karpenko. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. 144 s. [9,138 AH]. ISBN 978-80-225-4784-0.
  Svetová ekonomika - vybrané kapitoly (Amerika)

  book

 8. DUDÁŠ, Tomáš. Vplyv globálnej pandémie Covid-19 na svetové hospodárstvo - prvé odhady a opatrenia hospodárskej politiky. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2020. ISSN 1339-3502, 2020, roč. 15, č. 3, s. 14-26 online.
  article

  article

 9. CIBUĽA, Adam. Ekonomické dopady pandémie COVID-19 na ekonomiku Číny. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2020. ISSN 2453-6148, 2020, roč. 6, č. 2, s. 18-30 online.
  unrecognised

  unrecognised

 10. ZÁBOJNÍK, Stanislav - ČIDEROVÁ, Denisa. Medzinárodný obchod - repetitórium. Recenzenti: Elena Kašťáková, Peter Knapik. 1. vydanie. Žilina : EDIS-vydavateľské centrum ŽU, 2020. 181 s. [8,7 AH]. VEGA 1/0777/20. ISBN 978-80-554-1722-6. [Copy count : 30, currently available 20, at library only 3]
  book

  book