Search results

 1. Scientia et Societas : recenzovaný spoločenskovědní časopis. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus, Registrovaný: Erihplus. Praha : Newton College. 4x ročne. ISSN 1801-7118. Available on Internet: http://www.sets.cz/en/
  journal

  journal

 2. Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : vedecký časopis [elektronický zdroj]. - Spracovaný v EKO-INDEX. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave. 4x ročne. Available on Internet: <https://fmv.euba.sk/veda-a-vyskum/vedecke-casopisy/almanach> ISSN 1339-3502.
  Almanach

  electronic journal

 3. Scientific papers of the University of Pardubice [elektronický zdroj]. Series D. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: ProQuest, Registrovaný: Scopus. Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice. 3x ročne. Available on Internet: <https://editorial.upce.cz/scipap?_ga=2.160463547.701688917.1624260718-512537735.1599208285> ISSN 1804-8048.
  electronic journal

  electronic journal

 4. The Economic Journal : < The> Journal of the Royal Economic Society. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Index Copernicus. London : Royal Economic Society. 9x ročne. ISSN 0013-0133. Available on Internet: https://academic.oup.com/ej
  journal

  journal

 5. Ekonom : týdeník vydavatelství Economia. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Praha : Economia. 52x ročne. ISSN 1210-0714. Available on Internet: https://www.ekonom.cz/
  journal

  journal

 6. Mirovaja ekonomika i meždunarodnyje otnošenija. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Index Copernicus. Moskva : Russian Academy of Sciences. 12x ročne. ISSN 0131-2227. Available on Internet: https://www.imemo.ru/jour/meimo
  journal

  journal

 7. Národohospodářský obzor : časopis věnovaný otázkám národohospodářským a sociálněpolitickým. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Brno : Ekonomicko-správní fakulta MU. 4x ročne. ISSN 1213-2446. Available on Internet: http://nho.econ.muni.cz/czech
  journal

  journal

 8. Acta Oeconomica Cassoviensia : Scientific Journal. - Spracovaný v EKO-INDEX, Registrovaný: Index Copernicus. Košice : PHF EU Košice. 2x ročne. ISSN 2585-8785. Available on Internet: http://acta.euke.sk
  journal

  journal

 9. Economic Research. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Pula : Juraj Dobrila University of Pula. 1x ročne. ISSN 1331-677X. Available on Internet: https://www.tandfonline.com/toc/rero/current
  journal

  journal

 10. World Development : The Multi-Disciplinary International Journal Devoted to the Study and Promotion of World Development. - Registrovaný: Current Contents Connect, Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. Amsterdam : Elsevier. 12x ročne. ISSN 0305-750X. Available on Internet: https://www.sciencedirect.com/journal/world-development
  journal

  journal