Search results

 1. DLUHOŠ, Martin. Porušenie predpokladov parametrických metód - možnosti využitia metódy Bootstrap. In Journal of innovations and applied statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2016. ISSN 1338-5224, 2016, roč. 6, č. 2, s. 55-62 online.
  article

  article

 2. TEREK, Milan - KROČITÝ, Peter - MUCHOVÁ, Eva. Analyses of the association between two ordinal variables in statistical study of information flows about academic ethics. In The 4rd IBEA international conference on business, economics and accounting. International conference. The 4th IBEA 2016 international conference on business, economics and accounting : proceedings. - Jakarta : CAAL International Education Organizer, Training And Consulting, 2016. ISBN 978-602-72911-2-6, s. 117-128 CD-ROM. VEGA 1/0092/15.
  article

  article

 3. BALBI, Simon et al. Alternative sources in official data collections. In Trends and Innovation in E-business, Education and Security. Medzinárodná vedecká videokonferencia. Trends and Innovation in E-business, Education and Security : Proceedings, dňa 19.11.2014. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2014. ISBN 978-80-225-3987-6, pp. 28-37 CD-ROM.
  article

  article

 4. RUBLÍKOVÁ, Eva. Koeficient determinácie a ARIMA modely. In Štatistické metódy v ekonómii. Odborný seminár. Štatistické metódy v ekonómii : 8. odborný seminár : [abstrakty] : 12. 6. - 13. 6. 2014, Virt. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3997-5, s. 19.
  article

  article

 5. LIPTÁKOVÁ, Erika - BRIČOVÁ, Zuzana. Štatistická gramotnosť dospelých. In Použitie matematických a štatistických kvantitatívnych modelov v ekonómii a manažmente : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice, 9.12.2011. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2011. ISBN 978-80-225-3315-7, s. 30-37.
  article

  article

 6. ŠKRINIAR, Pavel. Odhady nie sú veštením z gule : pozadie prognóz ekonomických ukazovateľov od bankových analytikov. In Investor : financie & investície & poradenstvo. - Bratislava : ECOPRESS, 2010. ISSN 1335-8235, november 2010, roč. 11, č. 11, s. 14. Available on Internet: <http://hnonline.sk/ekonomika/c1-48403180-odhady-nie-su-vestenim-z-gule>
  article

  article

 7. LIPTÁKOVÁ, Erika - PÓCSOVÁ, Jana. "Klamanie" štatistickým diagramom alebo je 5% naozaj tak veľa? In e-PEDAGOGIUM : nezávislý časopis určený pedagogickým pracovníkům všech typů škol. - Univerzita Palackého v Olomouci : Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 2009. ISSN 1213-7499, 2009, č. 5, s. 42-48. Available on Internet: <http://www.upol.cz/fileadmin/user_upload/PdF/e-pedagogium/05_e-pedagogium_2009-V.pdf>
  article

  article

 8. KRAUS, Michal. Štatistické indikátory politiky EÚ ako báza znalostí - ich štruktúra a význam. In Merkúr 2009 : výsledky vedeckej práce mladých vedeckých pracovníkov : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v rámci Európskeho týždňa vedy. - Bratislava : [Obchodná fakulta EU], 2009. ISBN 978-80-225-2856-6, s. 190-194.
  article

  article

 9. BUČEK, Milan. Významný posun v regionálnych informáciách. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu a hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV : Prognostický ústav SAV, 2007. ISSN 0013-3035, 2007, roč. 55, č. 4, s. 425-427. Recenzia na: Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2006 = Regional statistical yearbook of Slovakia 2006. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2007.
  article

  article

 10. TEREK, Milan - HRNČIAROVÁ, Ľubica. Zisk zo stratifikácie. In Forum statisticum Slovacum. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2006. ISSN 1336-7420, 2006, roč. 2, č. 1, s. 51-55. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0042044/fss0106.pdf>
  article

  article