Search results

 1. MARKO, Ivana - HRUDKA, Jaroslav - STANKO, Štefan. Analýza súčasného stavu odkalanizovania mesta Nový Sad. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 9-10, s. 29-32.
  article

  article

 2. BELICA, Peter et al. Stav v odvádzaní a čistení komunálnych a odpadových vôd v SR. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2018. ISSN 0322-886X, 2018, roč. 60, č. 3-4, s. 20-24.
  article

  article

 3. BELICA, Peter. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 11-12, s. 4-9.
  article

  article

 4. KOVÁČOVÁ, Lucia. Modelové riešenie dostavby kanalizačnej siete v SR. In Teoretické a praktické aspekty veřejných financí : XVI. ročník mezinárodní odborné konference : Praha, 8.-9. dubna 2011. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.
  article

  article

 5. BUBENÍKOVÁ, Anna. Stav transformácie podnikov vodární a kanalizácií v Slovenskej republike. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2006. ISSN 0322-886X, 2006, roč. 49, č. 1-2, s. 18-19. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/122.pdf>
  article

  article

 6. MIKLÓS, László. Vo vodnom hospodárstve integrovane. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2006. ISSN 0322-886X, 2006, roč. 49, č. 1-2, s. 4-6. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/122.pdf>
  article

  article

 7. BEKEROVÁ, Lýdia. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Slovenskej republiky. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2006. ISSN 0322-886X, 2006, roč. 49, č. 3-4, s. 7-11. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/123.pdf>
  article

  article

 8. ČUPÍKOVÁ, Zdena. Myslieť globálne, ale konať lokálne. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Vláda Slovenskej republiky, 2006. ISSN 1335-7883, 2006, roč. 61, č. 10, s. 12-13.
  article

  article

 9. KRECHŇÁK, Ladislav - BUJNOVÁ, Alena. Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie SR. In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2005. ISSN 0322-886X, 2005, roč. 48, č. 3-4, s. 10-14. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/99.pdf>
  article

  article

 10. BEKEROVÁ, Lýdia. Novela zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách ... In Vodohospodársky spravodajca : mesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2005. ISSN 0322-886X, 2005, roč. 48, č. 3-4, s. 15-16. Available on Internet: <http://www.zzvh.sk/data/files/99.pdf>
  article

  article