Search results

 1. AUGUSTÍN, Michael. European Cooperative Security and Its Key Challenges at the Beginning of the New Decade. In Aktuaľni problemy sučasnych mižnarodnych vidnosyn. konferencija. Aktuaľni problemy sučasnych mižnarodnych vidnosyn : materialy mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Dnipro : PrintDim, 2021. ISBN 978-617-7371-81-5, pp. 115-119 online. VEGA 1/0842/21.
  article

  article

 2. BOCKOVÁ, Lucia. The European Public Prosecutor’s Office. In Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky. naukovo praktičnoji konferenciji. Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Užgorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2020. ISBN 978-966-992-329-5, s. 17-22.
  article

  article

 3. SERESOVÁ, Terézia. Sotrudničestvo Russkoj pravoslavnoj cerkvy i rossyjskoj federacyy kak ynstrument rasširenija terrytoryy na prymere Daľneho vostoka. In Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky. naukovo praktičnoji konferenciji. Mechanizmy deržavnoho rehuljuvannja konkurentospromožnosti nacionaľnoji ekonomiky : materialy dopovidej mižnarodnoji naukovo-praktičnoji konferenciji. - Užgorod : Ministerstvo osviti i nauki Ukrajini, 2020. ISBN 978-966-992-329-5, s. 50-54.
  article

  article

 4. FIGUROVÁ, Dana. Negotiating and Redistribution in Game Theory. In EDAMBA 2019. International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. EDAMBA 2019 : International Scientific Conference for Doctoral Students and Post-Doctoral Scholars. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4704-8, pp. 91-100 online. VEGA 1/0351/17.
  article

  article

 5. FIGUROVÁ, Dana. Kooperatívne hry v okružných úlohách : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Čičková. Bratislava, 2020. 109 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. MANOVÁ, Eva - SIMONIDESOVÁ, Jana. Proces medzinárodnej kooperácie v daňovej oblasti. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 7-17 online.
  article

  article

 7. JACKO, Tomáš. Participatívna realizácia Koncepcie rozvoja práce s mládežou. In Participatívne procesy v praxi : čítanka participatívnej tvorby verejných politík. - Bratislava : Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky/Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 2020. ISBN 978-80-89051-51-9, s. 42-69 online.
  article

  article

 8. ČIČKOVÁ, Zuzana - HOLZEROVÁ, Patrícia. Nekooperatívna viackriteriálna hra. In AIESA 2020. medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – Budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník abstraktov - 19. medzinárodná vedecká konferencia organizovaná pod záštitou rektora Ekonomickej univerzity v Bratislave prof. Ing. Ferdinanda Daňa, PhD. a dekana Fakulty hospodárskej informatiky prof. Ing. Ivana Brezinu, CSc., 13. novembra 2020, Bratislava. - Bratislava : Letra Edu, 2020, s. 24.
  article

  article

 9. MELUCHOVÁ, Jitka - MATEÁŠOVÁ, Martina. Úloha etiky v podmienkach globalizovaného finančného trhu. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. medzinárodná vedecká konferencia konaná online. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2020. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4728-4. ISSN 2585-9404, s. 271-278 online. VEGA 1/0120/18.
  article

  article

 10. HELMOVÁ, Milena. Neue Konzepte Fachbezogener Fremdsprachenausbildung an Universitäten. In Innovative Solution in Modern science, Education and Practice. Innovacijni rišennja v cučasnij naucii, osviti ta praktici : Mižnarodnoji naukovo-praktičnoji internet-konferenciji (elektronne vydannja). - Kyjiv : NTU, 2020. ISBN 978-966-632-304-3, s. 10-12 online.
  article

  article