Search results

 1. BRONČEK, Juraj. Analýza medzinárodnej pozície ekonomiky ČĽR - možnosti pre uplatnenie ekonomických záujmov Slovenska : dizertačná práca. Školiteľ: Ľuboš Pavelka. Bratislava, 2020. 159 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. KMEŤKO, Miroslav. Ako reálne funguje risk on a risk off. In Podnikové financie vo vede a praxi 2020 : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií = Proceedings of Scientific Papers of Department of Corporate Finance. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2020. ISBN 978-80-225-4785-7, s. 82-86 online. VEGA 1/0007/19.
  article

  article

 3. CHOCHOLATÁ, Michaela. Co-Movements of the Selected Currencies. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII. Medzinárodný vedecký seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIII : zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára, 18.–20. júna 2019, (Zuberec, Slovensko). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4617-1, s. 5-10 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  article

  article

 4. LISÝ, Ján. The Convergence Process of Slovakia as Member Country of the EU and the Eurozone. In KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose. Conference. KNOWCON 2019. Knowledge on Economics and Management: Profit or Purpose : Conference Proceedings, September, 5-6, 2019, (Olomouc, Česko). - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2019. ISBN 978-80-244-5543-3, pp. 137-142 online. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 5. FIŠERA, Boris. Úloha výmenného kurzu v procese ekonomického rastu krajín V4. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2019. ISSN 2453-9287, 2019, č. 4, s. 3-8 online. VEGA 1/0613/18.
  article

  article

 6. FIŠERA, Boris - KOTLEBOVÁ, Jana. Comparison of Effects of Expansionary Monetary Policy in the Czech Republic and Slovakia. In Globalization and Its Socio-Economic Consequences. International Scientific Conference. Globalization and Its Socio-Economic Consequences : Book of Abstracts of the 19th International Scientific Conference. - Žilina : Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2019, p. 26.
  article

  article

 7. KOVÁČ, Stanislav - FRASCH, Alexander - PALUŠKOVÁ, Hana. Analýza monetárneho transmisného mechanizmu na Slovensku. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 80-89 CD-ROM. VEGA 1/0248/17, I-19-103-00.
  article

  article

 8. CHOCHOLATÁ, Michaela. Analýza citlivosti pohybu vybraných mien na pohyby eura a amerického dolára. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu. Mezinárodní vědecký seminář. Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4650-8, s. 70-74 CD-ROM. VEGA 1/0248/17, VEGA 1/0294/18.
  article

  article

 9. BALÁŽ, Peter - BRONČEK, Juraj. The Effect of Real Effective Exchange Rate on Bilateral Trade between China and the EU. In Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment. International Joint Conference. Central and Eastern Europe in the Changing Business Environment : Proceedings from 19th International Joint Conference, May 24, 2019, (Prague, Czech Republic). - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4620-1. ISSN 2453-6113, pp. 24-33 online. VEGA 1/0897/17.
  article

  article

 10. CHOCHOLATÁ, Michaela. Co-Movements of Exchange Rate Returns: Multivariate Garch Approach. - Registrovaný: Scopus. In SOR 2019 (SOR '19: Symposium on Operational Research). International Symposium. SOR 2019 (SOR '19: Symposium on Operational Research) : Proceedings of the 15th International Symposium on Operational Research, September 25-27, 2019 (Bled, Slovenia). - Ljubljana : Slovenian Society Informatika, 2019. ISBN 978-961-6165-55-6, s. 381-386 online. VEGA 1/0248/17.
  article

  article