Search results

 1. BURIAN, Lukáš. Aktuálne problémy na trhu práce v SR. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 13-20 CD-ROM. VEGA 1/0393/16, ITMS 26240120032.
  article

  article

 2. SIRKECI, Ibrahim et al. Barriers for Highly Qualified A8 Immigrants in the UK Labour Market. In Work, Employment and Society. - London : SAGE Publications. ISSN 0950-0170, 2018, vol. 32, no. 5, pp. 1-19 online.
  article

  article

 3. VIDOVÁ, Jarmila - SIKA, Peter. The Impact of Business Education of the Strength of Migration Flows. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2018. ISSN 2585-9358, 2018, roč. 16, č. 2, s. 44-53 online. VEGA 1/0002/16.
  article

  article

 4. PŘÍVARA, Andrej - PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. The Impact of Globalization and Technological Innovations on Unemployment of Low-Skilled Labor Force in EU Countries. In International Review of Research in Emerging Markets and the Global Economy. - Dubai : J. A. Alpha Business Research & Publishers. ISSN 2311-3200, 2018, vol. 4, no. 1, pp. 1236-1247 online. VEGA 1/0014/16.
  article

  article

 5. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Postavenie nízko kvalifikovaných pracovníkov na trhoch práce v krajinách EÚ v podmienkach novej ekonomiky. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 147-154 CD-ROM. VEGA 1/0014/16.
  article

  article

 6. FUTÓ, Gilbert. Ex post facto klauzuly ústavy Spojených štátov amerických po konci občianskej vojny. - registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2018: Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 19. medzinárodnej vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach 29.–30. novembra 2018. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4602-7. ISSN 2585-9412, s. 186-194 online.
  article

  article

 7. ŠÍP, Roman. Problems of education and preparation of human resources for print and publish complex in the conditions of the Central European Region. In Global Journal of Management and Business : Research: B. - USA : Global Journal Inc. ISSN 0975-5853, 2017, vol.17, no. 2, pp. 25-34.
  article

  article

 8. PŘÍVARA, Andrej. Education in a multicultural society: cross-country analysis on neighboring migration policy (the case of Finland and Russia). In The Euraseans : journal on global socio-economic dynamics. - Nakhonpathom : International College Suan Sunandha Rajabhat University, 2017. ISSN 2539-5646, 2017, no. 3, pp. 47-55 online.
  article

  article

 9. NOVÁK, Jaromír. Vízia systému prípravy učiteľov ekonómov v kontexte Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania: "Učiace sa Slovensko". In Schola nova, quo vadis?. Mezinárodní vědecká konference. Schola nova, quo vadis? : sborník recenzovaných příspěvků 2. ročníku mezinárodní vědecké [elektronické] konference : [10.10.2017]. - Praha : Extrasystem, 2017. ISBN 978-80-87570-38-8, s. 98-104 online. KEGA 022EU-4/2016.
  article

  article

 10. MATOUŠKOVÁ, Eleonóra. Unemployment of graduates and young people in Slovakia. In Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models. International scientific conference. Knowledge for market use 2017: people in economics - decisions, behavior and normative models : international scientific conference proceedings : Olomouc, Czech Republic, 7.-8.9.2017. - Olomouc : Palacký University Olomouc, 2017. ISBN 978-80-244-5233-3, pp. 377-382 online. VEGA 1/0014/16.
  article

  article