Search results

 1. REZNIČKOVÁ, L. - ADAMKOVIČ, Jaroslav - KRŠÁK, B. Analysis of the transport performances of airport Košice. In Journal of tourism & hospitality. - US : OMICS International, 2016. ISSN 2167-0269, 2016, vol. 5, nr. 1, pp. [1-3] online.
  article

  article

 2. PRUŽINSKÝ, Michal - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Outsourcing within Airport Services. In Scientific Journal of the Maritime University of Szczecin. - Szczecin : Maritime University of Szczecin, 2015. ISSN 2392-0378, 2015, vol. 44, no. 116, pp. 162-169.
  article

  article

 3. CSIKÓSOVÁ, Adriana - ANTOŠOVÁ, Mária - MIHALČOVÁ, Bohuslava. Segmentation of airports' customers in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science. In Global conference on business, economics, management and tourism. Procedia economics and finance : 2nd Global conference on business, economics, management and tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic. - [s.l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2212-5671, 2015, vol. 23, pp. 1068-1073. VEGA 1/0176/13.
  article

  article

 4. GRANČAY, Martin. Aktuálne trendy v leteckej doprave. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [298-306] CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  article

  article

 5. GRANČAY, Martin. China's civil aviation at the beginning of the 21st century - can Europe remain competitive? In Dimensions of development - East Asia in the process of changes. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013. ISBN 978-83-7525-935-3, s. 111-120.
  article

  article

 6. GRANČAY, Martin. Využívanie facebooku ako komunikačného nástroja novej generácie svetovými aerolíniami. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2012 : zborník príspevkov z 11. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 30. máj 2012. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3271-6, s. 155-163.
  article

  article

 7. PRUŽINSKÝ, Michal. Aspects of Both the Quality and Efficiency of Airlines Passengers` Check in Process. In Aeronautika 2011. medzinárodná vedecká konferencia. Aeronautika 2011 : medzinárodná vedecká konferencia, 20.-21. október 2011, Herľany. - Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011. ISBN 978-80-553-0758-9, s. 1-5.
  article

  article

 8. GRANČAY, Martin. Letecká doprava v Európe po globálnej hospodárskej kríze - strácajú európske aerolínie dych? In Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7, s. 341-350. VEGA 1/0911/11.
  article

  article

 9. GRANČAY, Martin. Analýza možných pozitívnych dopadov liberalizácie severoatlantického leteckého trhu na bilaterálny letecký trh Slovensko - USA. In Management challenges in the 21st century : transport and logistics: opportunity for Slovakia in the era of knowledge economy : conference proceedings : Bratislava, april 19, 2011. - Trenčín : School of Management / Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, 2011. ISBN 978-80-89306-10-7, s. 203-211.
  article

  article

 10. GRANČAY, Martin. Dlhý boj o severoatlantické nebo. In Zahraničná politika : listy SFPA. - Bratislava : Výskumné centrum SFPA, 2010. ISSN 1336-7218, 2010, roč. 14, č. 1, s. 13-14.
  article

  article