Search results

 1. ŠELIGOVÁ, Markéta. Competitiveness of Companies Expressed by the Relationship between the Structure of Funding Sources and the Liquidity of Companies in the Visegrad Group Countries. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2019. ISSN 1212-415X, 2019, roč. 19, č. 2, s. 55-67.
  article

  article

 2. KRAVČÁKOVÁ VOZÁROVÁ, Ivana - KOTULIČ, Rastislav. Vývoj likvidity z pohľadu manažmentu poľnohospodárskych podnikov podľa teritoriálneho členenia. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2018. ISSN 1336-7137, 2018, roč. 14, č. 2, s. 15-21. Available on Internet: <https://sekarl.euba.sk/arl-eu/sk/csg/?repo=eurepo&key=53109060977>
  article

  article

 3. ŠELIGOVÁ, Markéta. The Impact of Selected Financial Indicators Related to the Structure of Funding Sources on Corporate Liquidity in Energy Sector in the Czech Republic and Slovak Republic. In Scientific papers of the University of Pardubice. - Pardubice : Fakulta ekonomicko-správní Univerzity Pardubice, 2018. ISSN 1804-8048, 2018, no. 42, pp. 223-234.
  article

  article

 4. KLEPÁČ, Václav - HAMPEL, David. Predicting financial distress of agricultural companies in EU. In Agricultural economics. - Prague : Czech academy of agricultural sciences, 2017. ISSN 0139-570X, 2017, vol. 63, no. 8, s. 347-355.
  article

  article

 5. JURKOVÁ, Jana. Diagnostikovanie finančného zdravia. In Manažment v teórii a praxi : online odborný časopis o nových trendoch v manažmente. - Košice : Katedra manažmentu PHF EU, 2017. ISSN 1336-7137, 2017, roč. 13, č. 4, s. 22-28.
  article

  article

 6. LUŠČÍKOVÁ, Darina. Prehľad zadefinovania platobnej schopnosti v zákonoch Slovenskej republiky a vplyv legislatívnych úprav na znaleckú činnosť v odbore ekonómia a manažment. In Aktuálne problémy znaleckého dokazovania : zborník vedeckých statí. - Žilina : EDIS-vydavateľstvo Žilinskej univerzity, 2017. ISBN 978-80-554-1362-4, s. 101-107.
  article

  article

 7. BARTOŠOVÁ, Viera - PALIDEROVÁ, Martina. Analýza finančnej situácie podniku na základe pomerových ukazovateľov - praktický príklad. In Daňový a účtovný poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2015. ISSN 1335-0897, 2015, roč. 20, č. 10, s. 124-151.
  article

  article

 8. ONDRUŠEKOVÁ, Monika. Zadlženosť a likvidita slovenských firiem v roku 2013. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej asociácie podnikových finančníkov. - Bratislava : Slovenská asociácia podnikových finančníkov, 2015. ISSN 1335-5813, 2015, roč. 15, č. 2, s. 34-37. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0200100/FM-2-2015-VNUTRO_WEB.pdf>
  article

  article

 9. ŠARKANOVÁ, Beata. Centralizácia v treasury manažmente: súčasný stav na Slovensku v kontexte zakladania centier podnikového treasury. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2015. ISSN 1336-8818, 2015, roč. 12, č. 2, s. 60-75.
  article

  article

 10. GURČÍK, Ľubomír - HERCEG, Matúš. Vývoj platobnej schopnosti poľnohospodárskych podnikov SR. In Improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy. International scientific conference. International scientific days 2014 : improving performance of agriculture and the economy : challenges for management and policy : proceedings of reviewed articles of [13th] international scientific conference : may 21 -23, 2014, High Tatras, Slovak Republic. - Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2014. ISBN 978-80-552-1187-9, s. 42-48 CD-ROM.
  article

  article