Search results

 1. Zákony III/2019 - časť B : úplné znenie zákonov a súvisiacich predpisov z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej k 1.1.2019 : sociálne poistenie : životné minimum : zdravotné poistenie : náhradné výživné : rodičovský príspevok : pomoc v hmotnej núdzi : dôchodkové sporenie. Žilina : Poradca, 2019. 640 s. ISBN 978-80-8162-053-9. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 2. Zákony III/2018 - časť B : zborník úplných znení zákonov a súvisiacich predpisov k 1.1.2018 z oblasti pracovnoprávnej, mzdovej a sociálnej : zákon o zdravotnom poistení : zákon o sociálnom poistení : zákon o pomoci v hmotnej núdzi : zákon o dôchodkovom sporení : zákon o životnom minime : zákon o sociálnych službách : zákon o rodine : zákon o náhradnom výživnom. Žilina : Poradca, 2018. 592 s. ISSN 1335-6127. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  Zákony III/2018 - časť B

  book

 3. PETRÁŠEK, Josef. Sociální politika. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2014. 140 s. ISBN 978-80-7452-033-4. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Sociální politika

  book

 4. KAHOUN, Vilém. Sociální zabezpečení : vybrané kapitoly. Praha : TRITON, 2009. 445 s. ISBN 978-80-7387-346-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Sociální zabezpečení

  book

 5. Aktualizácia k zákonom III/2008 : zákonník práce : zákon o rodine : opatrenie MPSVaR SR o úprave súm životného minima. Žilina : Poradca, 2008. 80 s. Aktualizácia, III/2. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom III/2008

  book

 6. PETRÁŠEK, Josef. Sociální politika. Praha : Univerzita Jana Amose Komenského Praha, 2007. 120 s. ISBN 978-80-86723-41-9. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Sociální politika

  book

 7. KOTÝNKOVÁ, Magdaléna. Sociální ochrana chudých v České republice. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze. Nakladatelství Oeconomica, 2007. 132 s. ISBN 978-80-245-1302-7. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 8. Aktualizácia k zákonom III/2005 : zákon o zdravotnom poistení : zákon o pomoci v hmotnej núdzi : zákon o životnom minime : opatrenie o ustanovení súm životného minima : zákon o sociálnej pomoci : opatrenie č. 280/2005 Z. z. : uznesenie Ústavného súdu SR č. 297/2005 Z. z. Žilina : Poradca, 2005. 120 s. Aktualizácia, III/4. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom III/2005

  book

 9. Aktualizácia k zákonom III/2004 : zákon o službách zamestnanosti : zákon o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne ... : zákon o sociálnom poistení : zákon o sociálnej pomoci : opatrenie o ustanovení súm životného minima : Upozornenie na zmenu: : zákonník práce : vyhláška, ktorou sa vykonáva § 69 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti. Žilina : Poradca, 2004. 256 s. Aktualizácia, III/3. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom III/2004

  book

 10. Otázky merania chudoby : zborník : Bratislava, 2004. Bratislava : Friedrich Ebert Stiftung, 2004. 112 s. ISBN 80-89149-02-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book