Search results

 1. BREZINA, Ivan - PEKÁR, Juraj. Úvod do operačného výskumu II. Recenzenti: Petr Fiala, Marian Reiff. 1. vydanie. Bratislava : Letra Edu, 2019. [134 s.] [6,70 AH]. ISBN 978-80-89962-28-0. [Copy count : 10, currently available 8, at library only 2]
  book

  book

 2. MIKLOŠÍK, Andrej. Measuring capability maturity of knowledge management implementation. In Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. mezinárodní vědecká konference. Ekonomika a řízení podniku ve 21. století : 2. ročník mezinárodní vědecké konference, 10.-11.9.2014, Ostrava. - Ostrava : VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2014. ISBN 978-80-248-3520-4, s. 110-117 CD-ROM.
  article

  article

 3. JANYÍK, Ladislav. Vplyv ropných šokov na ekonomiku krajín OECD v rokoch 2007 až 2009. In Finančné trhy : vedecký časopis = scientific journal. - Bratislava : Derivát, 2014. ISSN 1336-5711, 2014, č. 4, s. 1-10 online.
  article

  article

 4. PEKÁR, Juraj - ČIČKOVÁ, Zuzana. Softvérová podpora vybraných modelov operačného výskumu. Recenzenti: Ivan Brezina, Tomáš Gál. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 126 s. [6,46 AH]. ISBN 978-80-225-3593-9. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 4]
  book

  book

 5. OLIVA, Tomáš. Modely teórie hier v podmienkach nedokonalej konkurencie : dizertačná práca. Školiteľ: Marián Goga. Bratislava, 2013. 102 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. LUKÁČIKOVÁ, Adriana. β - konvergencia v krajinách Európskej únie. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník príspevkov : Praha, 10.-12. december / prosinec 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3786-5, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0595/11.
  article

  article

 7. LICHNER, Ivan. Model všeobecnej vypočítateľnej rovnováhy Slovenskej republiky : modelovanie dopadov opatrení hospodárskej politiky na trh práce : dizertačná práca. Školiteľ: Viliam Páleník. Bratislava, 2013. 155 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011 [elektronický zdroj]. Zostavovateľ Janette Brixová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. CD-ROM [371 s.]. ISBN 978-80-225-3312-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 9. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 14. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 10.-11. november 2011. Zostavenie zborníka Anna Šlosárová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. [28 s.]. ISBN 978-80-225-3312-6. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book

 10. Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Mladá veda AIESA 2011 - participácia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na budovaní spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník [abstraktov] : 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Bratislava, 10.-11. november 2011. Zostavenie zborníka Anna Šlosárová. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. [12 s.]. ISBN 978-80-225-3313-3. [Copy count : 2, currently available 1, at library only 1]
  book

  book