Search results

 1. LIPKOVÁ, Ľudmila. Osobitosti ekonomického rozvoja Malajzie – Nová ekonomická politika. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2019. ISSN 1339-3502, 2019, roč. 14, č. 4, s. 59-67 online.
  article

  article

 2. RAKOVSKÁ, Júlia. The Impact of Modernizing the Production Process on Society. In Stabilization of Human Capital in Slovak Enterprises as an Immanent Determinant of their Success, Competitiveness and Sustainable Development : Research Papers. - Brno : Masaryk University, 2018. ISBN 978-80-210-9172-6, s. 103-108. VEGA 1/0569/18.
  article

  article

 3. BREVENÍKOVÁ, Daniela - SERESOVÁ, Katarína. Innovative Vorgehensweisen im Fremdsprachenunterricht an den Hochschulen in der Slowakei. In Didaktische Strategien im Fremdsprachenunterricht. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2018. ISBN 978-3-339-10292-8, s. 11-22.
  article

  article

 4. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - TILL, Juraj. Inovatívnosť a jej implementácia v retail manažmente. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 22 CD-ROM.
  article

  article

 5. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika - TILL, Juraj. Efekty modernizácie retail manažmentu. In Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017). International scientific conference. Trends in application of statistical methods for quality improvement VII. (2017) : reviewed proceedings of posts and abstracts from an 7. international scientific conference : 3.3.2017, Sosnowiec, Poland. - Košice : Katedra kvantitatívnych metód PHF EU : Katedra informačnej a jazykovej komunikácie PHF EU, 2017. ISBN 978-83-65682-60-4, s. 140 CD-ROM.
  article

  article

 6. SCHMIDT, Simon. Alternative Sichtweise der betrieblichen Instandhaltung und Modernisierung unter dem Aspekt hybrider Leistungsangeboten. In Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017. Medzinárodná vedecká konferencia. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2017 : [recenzovaný] zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia, Handlová - Ráztočno, Slovensko, 17.-18.5.2017. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4422-1, s. 917-926 CD-ROM.
  article

  article

 7. DUDÁŠ-PAJERSKÁ, Erika. Food deserts as a consequence of modernization of food retail. In Acta oeconomica Cassoviensia : scientific journal. - Košice : PHF EU Košice, 2016. ISSN 1337-6020, 2016, roč. 9, č. 1, s. 68-70.
  article

  article

 8. LAJČIAK, Milan. South Korean development model. In Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale. - Chişinău, Republica Moldova : Associaţia de Drept Internaţional din Republica Moldova, 2016. ISSN 2345-1963, 2016, vol. 11, no. 4, s. 549-560 online.
  article

  article

 9. HORVÁTH, Martin. Moderné vzdelávanie a jeho význam v súčasnom svete. In Inovácie v podnikateľskom prostredí II 2016 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4299-9, s. 19-25 CD-ROM.
  article

  article

 10. JACKO, Tomáš - MALÍKOVÁ, Ľudmila. Public administration reform in Slovakia: reviewing previous structures and adopting a new model. In Local autonomy in the 21st century. symposium. Local autonomy in the 21st century. Between tradition and modernisation : proceedings of symposium in Vilnius, 9-10 May 2014. - [Clermont-Ferrand] : Institut Universitaire Varenne, 2016. ISBN 978-2-37032-075-9. ISSN 2491-1194, pp. 285-304.
  article

  article