Search results

Records found: 35  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003476 xpca^"
 1. BEDNÁR, Richard. Monetization of a Startup Business Idea. In Ekonomika a manažment : vedecký časopis Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2020. ISSN 2454-1028, 2020, roč. 17, č. 3, s. 84-96. VEGA 1/0631/19.
  article

  article

 2. LISÝ, Ján. Súčasná hospodárska politika ako výsledok neoklasickej syntézy. In Vybrané aspekty makroekonomického prostredia v Slovenskej republike a v Európskej únii : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4619-5, s. 130-134 CD-ROM. ITMS 26240120032.
  article

  article

 3. GONDA, Vladimír. Teoretické prístupy k menovej politike: keynesovci verzus monetaristi. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 52-57 CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 4. LISÝ, Ján - ČAPLÁNOVÁ, Anetta - VONGREJ, Marián. Dejiny ekonomických teórií. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2018. 360 s. [22 AH]. VEGA 1/0246/16, ITMS 26240120032. ISBN 978-80-7598-080-9. [Copy count : 45, currently available 9, at library only 25]
  Dejiny ekonomických teórií

  book

 5. LISÝ, Ján. Alternative approaches to fiscal and monetary policy in the course of the economic cycle. In Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017). international conference. Actual economy: social challenges and financial issues in XXI century (ACE-FIIS:2017) : proceedings of 7th international conference : Saint-Petersburg, Russia, 18-19 May 2017. - Bangkok : Suan Sunandha Rajabhat University, 2017, pp. 291-293. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 6. LISÝ, Ján. Efektívnosť fiškálnej politiky: štandardné nástroje – model a realita. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-6] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 7. LISÝ, Ján. Alternatívne prístupy uplatňovania monetárnej politiky. In Efektívnosť fiškálnej a monetárnej politiky v priebehu ekonomického cyklu : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Katedra ekonomickej teórie NHF EU, 2017. ISBN 978-80-225-4440-5, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 8. ČAS, Marcel. Kvantitatívna teória peňazí a jej relevantnosť pre svetoú ekonomiku. - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [145-152] CD-ROM.
  article

  article

 9. ČAS, Marcel. Klasická dichotómia v kontexte finančnej krízy v USA. In Almanach : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2015. ISSN 1339-3502, 2015, roč. 10, č. 4, s. 40-50 online.
  article

  article

 10. ČAS, Marcel. Debate on Reserve Constraints and Its Implications for Economic Theory. - Registrovaný: Scopus. In Economic annals-XXI. - Kiev : Institute of Society Transformation, 2015. ISSN 1728-6239, 2015, vol. 155, no. 11-12, pp. 100-104.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.