Search results

 1. CHOCHOLATÁ, Michaela. Analýza mzdových disparít v okresoch Slovenska v období 2001 - 2015. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 316-326 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  article

  article

 2. BRINČÍKOVÁ, Zuzana. Vplyv hospodárskej krízy na trh práce SR. In Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore. Medzinárodná vedecká konferencia. Zamestnanosť a jej sociálno-ekonomické súvislosti v európskom priestore : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. a 16. mája 2014, Veľký Meder, Slovensko. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3873-2, s. 38-46 CD-ROM. VEGA 1/0477/13.
  article

  article

 3. RIEVAJOVÁ, Eva. Mzdové ohodnotenie v SR v kontexte ekonomického vývoja. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : 9. november 2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5, s. [1-10]. ITMS 26240120032 (50%), VEGA 1/0103/12 (50%).
  article

  article

 4. POGÁNY, Tomáš. Minimálne mzdy vyjadrené v paritách kúpnej sily v krajinách EÚ a na Slovensku. In Ekonomická teória a ekonomická realita : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej pri príležitosti 40. výročia vedeckej spolupráce medzi Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie : 9. november 2012 Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2012. ISBN 978-80-225-3476-5, s. [1-8].
  article

  article

 5. MEGYESIOVÁ, Silvia. Vplyv vybraných faktorov na výšku priemerných mesačných miezd v SR. In SEMAFOR 2011 : zborník abstraktov : Košice, 6.-7. október 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3262-4, [S. 1].
  article

  article

 6. SIPKOVÁ, Ľubica. Korešpondenčná analýza miezd mužov a žien v SR podľa SILC 2007. In Finanční potenciál domácností 2009 : pracovní seminář pořádaný v rámci řešení projektu GAČR č. 402/09/0515 "Analýza a modelování finančního potenciálu českých (slovenských) domácností", konaný 11. prosince 2009 v Jidřichově Hradci. - Jindřichův Hradec : Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta managementu, 2009. ISBN 978-80-245-1625-7, s. 1-17. VEGA 1/4586/2007-2009.
  article

  article

 7. SOBOTOVÁ, Anna - LENNEROVÁ, Ivana. Vývoj priemernej nominálnej mzdy v hospodárstve na Slovensku v rokoch 1994-2005. In Teoretické a praktické problémy ekonomického rastu a cyklického vývoja ekonomiky SR po vstupe do Európskej únie : [zborník príspevkov] : medzinárodná vedecká konferencia, Bratislava, 3.-4.11.2005. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2138-8, s. 548-550.
  article

  article

 8. KOTLEBOVÁ, Eva. Využitie bayesovskej štatistiky v analýze rozptylu. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2005. ISSN 1210-1095, 2005, roč. 15, č. 3-4, s. 14-22.
  article

  article

 9. IVANIČOVÁ, Zlatica - IŠTVÁNIKOVÁ, Adriana. Analýza vývoja reálnych miezd v Slovenskej republike v období rokov 1993 - 2001. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : SÚVAHA, 2002. ISSN 1335-2024, 2002, roč. 10, č. 8, s. 326-329,330-334.
  article

  article

 10. FERENČÍKOVÁ, Soňa. V zahraničných firmách v SR sa uplatňujú najmä mladí ľudia. In Trend : týždenník o hospodárstve a podnikaní. - Bratislava : TREND Holding, 1999. ISSN 1335-0684, 3. novembra 1999, roč. 9, č. 44, s. 14A.
  article

  article