Search results

Records found: 41  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003569 xpca^"
 1. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - KMEŤOVÁ, Oľga. Controlling ako riadenie zisku. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021). mezdinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XIV. (2021) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 14. medzinárodnej vedeckej konferencie, 20.-22.01.2021, (Košice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2021. ISBN 978-80-225-4806-9, s. 110-111.
  article

  article

 2. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka - ŠTETKA, Peter. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 3. rozšírené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2021. [227 s.] [8,9403 AH]. ISBN 978-80-571-0395-0. [Copy count : 10, currently available 8, at library only 2]
  Nákladový controlling

  book

 3. ČULKOVÁ, Katarína - WEISS, Erik. Vývoj fixných a variabilných nákladov energetickej spoločnosti. In Financie, účtovníctvo, dane 2020. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2020 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4762-8, s. 17-24 online. VEGA 1/0515/18, VEGA 1/0651/18, KEGA 006TUKE-4/2019.
  article

  article

 4. KOPČÁKOVÁ, Janka. Costs and Their Impact on Business Activities. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, p. 221 CD-ROM.
  article

  article

 5. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 2. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 196 s. [6,62 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8168-901-7. [Copy count : 10, currently available 7, at library only 2]
  Nákladový controlling

  book

 6. TÓTH, Miroslav - ŠAGÁTOVÁ, Slavka. Nákladový controlling : zbierka príkladov. Recenzenti: Marek Potkány, Daniela Rybárová. 1. vyd. Bratislava : Wolters Kluwer, 2017. 195 s. [200 s.] [6,52 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0709/15, VEGA 1/0128/15. ISBN 978-80-8168-711-2. 1/0128/15, VEGA, Faktory zvyšovania výkonnosti poľnohospodárskych podnikov vo väzbe na rozvoj vidieka a zabezpečenie primeranej potravinovej sebestačnosti. [Copy count : 4, currently available 2, at library only 2]
  book

  book

 7. VILAMOVÁ, Šárka et al. Regression Analysis as an Objective Tool of Economic Management of Rolling Mill. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Metalurgija. - Zagreb : Croatian Metallurgical Society. ISSN 1334-2576, 2015, vol. 54, no. 3, pp. 594-596.
  article

  article

 8. NAGY, Ladislav. Prevádzková páka v manažmente obežného majetku. In Nové výzvy vo financiách podnikateľských subjektov : zborník vedeckých statí Katedry podnikových financií. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4189-3, s. 51-55.
  article

  article

 9. ANTALOVÁ, Renáta. Oddelené riadenie fixných a variabilných nákladov v podmienkach slovenských podnikov. In AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 16. medzinárodná vedecká konferencia : Bratislava, 5. - 6. november 2015. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4151-0, s. 112-119 CD-ROM.
  article

  article

 10. BOLEK, Vladimír - ŠUPŠÁK, Rastislav. Relácia množstva produkcie a nákladov. In Informačný manažment v kontexte znalostnej spoločnosti : recenzovaný zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4172-5, s. [1-15]. VEGA 1/0336/14.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.