Search results

 1. DRÁBIK, Peter. Postoj spotrebiteľov k elektromobilite : habilitačná prednáška : odbor habilitačného a inauguračného konania: obchod a marketing v odbore ekonómia a manažment. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. 83 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-4810-6. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. Krízové riešenia : správa o činnosti za rok 2020. Luxemburg : Európska investičná banka, 2021. 63 s. ISBN 978-92-861-4895-8. ISSN 2599-6762. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. STN EN ISO 14064-1: Skleníkové plyny : časť 1: Pokyny na kvantifikáciu emisií a odstránení skleníkových plynov a podávanie správ na úrovni organizácie : (ISO 14064-1: 2018). Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, 2020. 52 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. SEIBT, Siegfried. Grundwissen Jägerprüfung : Das Standardwerk zum Jagdschein : Prüfungswissen Kompakt. aktualisierte und erweiterte Neuausgabe. [Stuttgart] : Kosmos, [2020]. 563 s. ISBN 978-3-440-15468-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 0]
  book

  book

 5. LESÁKOVÁ, Ľubica et al. Eko-inovácie v činnosti malých a stredných podnikov : obsah, význam a prínosy. Recenzenti: Anna Šatanová, Ján Závadský. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, 2020. 205 s. VEGA 1/0408/18. ISBN 978-80-557-1822-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 6. Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context. 1st Edition. Hershey : IGI Global, 2019. online [350 s.]. Available on Internet: <https://www.igi-global.com/book/ethical-sustainable-supply-chain-management/218559> ISBN 9781522589716.
  electonic book

  electonic book

 7. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí. Mezinárodní konference. TVIP 2019: Týden výzkumu a inovací pro praxi a životní prostředí: Odpadové fórum 2019: voda, ovzduší, VaV pro oběhové hospodářství, agrochem 2019 : příspěvky z mezinárodní konference, 19.3.-21.3.2019, (Hustopeče, Česko). 1. vydání. Praha : CEMC - České ekologické manažerské centrum, 2019. online [300 s.]. Available on Internet: <https://www.tretiruka.cz/konference/archiv-tvip-2019/> ISBN 978-80-85990-33-1.
  electonic book

  electonic book

 8. DOUGLAS, Holger. Die Diesel Lüge : die Hetzjagd auf ihr Auto und wie Sie sich wehren. 2. überarbeitete Auflage. München : FinanzBuch Verlag, 2019. 139 s. Tichys Einblick. ISBN 978-3-95972-235-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 9. MATIOVÁ, Veronika - MUSOVÁ, Zdenka. Environmentálna zodpovednosť vybraných trhových subjektov v globálnom ekonomickom prostredí : autoreferát dizertačnej práce. Školiteľ: Zdenka Musová. Banská Bystrica, 2019. 39 s. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 10. OECD Economic Surveys: Italy 2019 : April 2019. Volume 2019/6. Paris : OECD, 2019. 163 s. OECD Economic Surveys. Available on Internet: <https://www.oecd-ilibrary.org/economics/oecd-economic-surveys-italy-2019_369ec0f2-en> ISBN 978-92-64-44465-2. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book