Search results

Records found: 76  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003907 xcla^"
 1. VOZÁR, Jozef. Pramene právnej úpravy práva proti nekalej súťaži v SR. In Duševné vlastníctvo : revue pre teóriu a prax v oblasti duševného vlastníctva. - Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1335-2881, 2013, roč. 17, č. 4, s. 15-19.
  article

  article

 2. KALESNÁ, Katarína. Zneužívanie dominantného postavenia v teórii a v aplikačnej praxi. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2012. ISSN 0032-6984, 2012, roč. 95, č. 4, s. 297-306.
  article

  article

 3. JANÁČ, Viliam - KURILOVSKÁ, Lucia. Hospodárska súťaž a jej ochrana v trestnom práve. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva. - Bratislava : Ústav štátu a práva SAV, 2011. ISSN 0032-6984, 2011, roč. 94, č. 3, s. 266-277.
  article

  article

 4. HURYCH, Petr. Role kartelových dohod při eliminaci dominantního postavení soutěžitele. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 2, s. 143-154.
  article

  article

 5. TVRDOŇ, Michal. Vybrané obchodné spory medzi USA a EU a jejich řešení ve WTO. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2009. ISSN 1212-415X, 2009, č. 1, s. 258-269.
  article

  article

 6. NOVÝ, Jan - MUSIL, Martin. Příležitosti pro uplatnění neziskových organizací vyvolané tržními a vládními selháními. In 4. ročník mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008. ISBN 978-80-7318-664-7.
  article

  article

 7. PŘÍVARA, Jan. [Kriteriálny problém protimonopolnej politiky]. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2006. ISSN 0323-262X, 2006, roč. 35, č. 4, s. 510-511. Recenzia na: Kriteriálny problém protimonopolnej politiky / Ľubomír Dolgoš. - Bratislava : IRIS, 2006. - ISBN 80-89238-03-3.
  article

  article

 8. Zhodnotenie vplyvu uplatňovania spoločnej obchodnej politiky EÚ na SR. In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 1-2, s. 120-165.
  article

  article

 9. Zákon č. 128/2002 Z.z. z 15. februára 2002 o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa ... In MaF. Manažment, mzdy a financie : časopis pre ekonómov, podnikateľov, podniky a organizácie. - Bratislava : Ing. Miroslav Mračko, EPOS, 2006. ISSN 1335-9568, 2006, roč. 13, č. 5, s. 221-227.
  article

  article

 10. HINKOVÁ-DIBARBOROVÁ, Andrea. Čína vyrobí čokoľvek. In Obchod : maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. - Bratislava : SANOMA MAGAZINES SLOVAKIA, 2005. ISSN 1335-2008, november 2005, roč. 10, č. 11, s. 18.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.