Search results

Records found: 10  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0003907 xpca^"
 1. JUHÁS, Henrich. Vplyv nástrojov na ochranu obchodu EÚ na obchodné vzťahy EÚ – Indonézia (Hodnotenie zahraničného obchodu na základe jednofaktorových indikátorov). In MERKÚR 2021. International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. MERKÚR 2021 : Proceedings of the International Scientific Conference for PhD. Students and Young Scientists. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4909-7, pp. 112-125 online. VEGA 1/0039/20, I-21-110-00.
  article

  article

 2. KOŠÚTOVÁ, Tatiana. Ochrana zemepisných označení a možnosti jej rozšírenia na vnútornom trhu. In Inovácie v podnikateľskom prostredí 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4224-1, s. 64-68 CD-ROM. VEGA 1/0635/14. 1/0635/14, VEGA, Stav a perspektívy rozvoja trhu biopotravín, tradičných a regionálnych potravín na Slovensku.
  article

  article

 3. TOKÁROVÁ, Mária. Špecifiká vývoja protimonopolnej politiky v USA. In Nová ekonomika : vedecký časopis Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2014. ISSN 1336-1732, 2014, roč. 7, č. 2, s. 135-149. VEGA 1/0103/12. 1/0103/12, VEGA, Trh práce vo väzbe na ekonomický rast v kontexte spoločensko-ekonomických zmien.
  article

  article

 4. KORČOKOVÁ, Marína. Produkty Made in China a bezpečnosť? In Studia commercialia Bratislavensia : scientific journal of Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2009. ISSN 1337-7493, 2009, roč. 2, č. 8, s. 70-77.
  article

  article

 5. STRHAN, Rastislav. Environmentálna produktová politika a stav jej uplatňovania v podmienkach slovenského hospodárstva. In Trh - atestt : vedecký zborník prác pracovníkov Katedry tovaroznalectva a kvality tovaru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2008. ISBN 978-80-225-2652-4, s. 209-246. VEGA 1/2635/05. 1/2635/05, VEGA, Trh - ATESTT. Transformácia a reforma hospodárstva, harmonizácia s EÚ - analýza tovarových, ekonomických a sociálnych dôsledkov na trh tovarov.
  article

  article

 6. ŠTENSOVÁ, Antónia. Ochrana hospodárskej súťaže - vzťah k franchisingu. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Secos, 2007. ISSN 1336-1732, December 2007, roč. 6, č. 4, s. 138-142.
  article

  article

 7. ŠAKOVÁ, Beáta - ŠÍBL, Drahoš. Problémy a možnosti vnútorného trhu EÚ. In IBC. International business cooperation. - Bratislava : INFORMEX, 2005. ISSN 1336-2828, 2005, roč. 16, č. 1, s. 27.
  article

  article

 8. ELIAŠOVÁ, Darina. Nové trendy v ochrane vkladov po vstupe Slovenskej republiky na jednotný finančný trh Európskej únie. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave = Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava scientific journal. - Nové Zámky : Secos, 2004. ISSN 1336-1732, september 2004, roč. 3, č. 3, s. 36-41.
  article

  article

 9. TOMKOVÁ, Beáta. Prekážky obchodu medzi Európskou úniou a USA. In Nová ekonomika : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Nové Zámky : Secos, 2004. ISSN 1336-1732, 2004, roč. 3, č. 4, s. 91-96.
  article

  article

 10. ELIAŠOVÁ, Darina. Vstup Slovenska na jednotný trh Európskej únie z pohľadu ochrany trhu práce. In Acta oeconomica Pragensia : vědecký časopis Vysoké školy ekonomické v Praze. - Praha : Vysoká škola ekonomická, 2004. ISSN 0572-3043, 2004, roč. 12, č. 4, s. 273-285.
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.