Search results

  1. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja. Medzinárodný vedecký seminár. Retrospektívny pohľad na znaleckú činnosť na Slovensku a perspektívy jej vývoja : zborník vedeckých statí : 10. medzinárodný vedecký seminár : Bratislava 13.9.2016 [elektronický zdroj]. Vedeckí recenzenti: Tatiana Čorejová, Elena Šúbertová. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. CD-ROM [128 s., 7,7 AH]. ISBN 978-80-225-4278-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    electonic book

    electonic book

  2. Miesto a úloha duševného vlastníctva v štruktúre hodnoty podniku. Vedecko-pracovný seminár pre doktorandov. Miesto a úloha duševného vlastníctva v štruktúre hodnoty podniku : elektronický zborník príspevkov z III. slovensko-českého vedecko-pracovného seminára pre doktorandov : pod záštitou vedúceho Katedry ekonomiky Fakulty prevádzky ekonomiky dopravy a spojov prof. Ing. Štefana Ciska, CSc. : Žilina 24. november 2010 [elektronický zdroj]. Žilina : Katedra ekonomiky Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity, 2010. [147] s. ISSN 1336-5878. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
    electonic book

    electonic book