Search results

 1. TKÁČ, Michal. Postavenie podniku ako emitenta na trhu s dlhovými cennými papiermi : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 46 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 2. LEPIEŠ, Matej. Cenné papiere ako predmet účtovníctva podnikateľských subjektov : dizertačná práca. Školiteľ: Zuzana Juhászová. Bratislava, 2017. 137 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 3. ŠOBA, Oldřich - ŠIRŮČEK, Martin. Finanční matematika v praxi. 2. aktualizované a rozšířené vydání. Praha : GRADA Publishing, 2017. 330 s. ISBN 978-80-271-0250-1. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 2]
  Finanční matematika v praxi

  book

 4. KUBÍČEK, Pavol - ŠKRINÁR, Alexander - NEVOLNÁ, Zuzana. Obchodné právo. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. 383 s. ISBN 978-80-7380-619-4. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Obchodné právo

  book

 5. REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy : učebnice s programem na generování cvičných testů. Praha : Grada Publishing, 2016. 380 s. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/gSqFRMYUFu> ISBN 978-80-247-5871-8. [Copy count : 3, currently available 0, at library only 2]
  Finanční trhy

  book

 6. BREALEY, Richard A. - MYERS, Stewart C. - ALLEN, Franklin. Teorie a praxe firemních financí. Překlad: Vladimír Golik ... [et al.]. 2. aktual. vyd. Brno : BizBooks, 2014. 1096 s. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/DTCHH7K4tn> ISBN 978-80-265-0028-5. [Copy count : 5, currently available 0, at library only 5]
  Teorie a praxe firemních financí

  book

 7. NOSOVA, Svetlana Sergejevna. Makroekonomika : konspekt lekcij : učebnoje posobije. Moskva : KNORUS, 2014. 223 s. Konspekt lekcij. ISBN 978-5-406-02782-0. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. SIDAK, Mykola - SLEZÁKOVÁ, Andrea. Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu. Bratislava : Wolters Kluwer, 2014. 238 s. Available on Internet: <https://digitalnakniznica.cvtisr.sk/s/wYEz5XnrBk> ISBN 978-80-8168-125-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  Regulácia a dohľad nad činnosťou subjektov finančného trhu

  book

 9. KOTÁSEK, Josef. Právo cenných papírů. Praha : C.H.Beck, 2014. 242 s. Academia Iuris. ISBN 978-80-7400-515-2. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  Právo cenných papírů

  book

 10. VÝROST, Tomáš. Alternatívne prístupy k tvorbe portfólia cenných papierov : habilitačná prednáška : študijný odbor: Ekonomika a manažment podniku. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 27 s. Habilitačné a inauguračné prednášky. ISBN 978-80-225-3824-4. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book