Search results

Records found: 44  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004119 xpca^"
 1. BLAŠKO, Michaela. Conditional convergence and cross - country growth regressions in Europe. In AIESA - budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach. Medzinárodná vedecká konferencia. AIESA – budovanie spoločnosti založenej na vedomostiach : zborník : 17. medzinárodná vedecká konferencia : 9. november 2017, Bratislava. - Bratislava : Publisher Letra Edu, 2017. ISBN 978-80-972866-2-0, s. 250-257 CD-ROM. VEGA 1/0248/17.
  article

  article

 2. MEGYESIOVÁ, Silvia - ZÁVADSKÝ, Cyril. Výdavky na zdravotníctvo v krajinách OECD. In Veda a výskum v univerzitnej praxi. Medzinárodný vedecký workshop. Veda a výskum v univerzitnej praxi : zborník z medzinárodného vedeckého workshopu konaného v dňoch 5.9.2017 - 7.9.2017 v Levočskej doline. - Košice : Human Retail Akadémia, 2017. ISBN 978-80-972757-0-9, s. 37-41 CD-ROM. VEGA 1/0376/17.
  article

  article

 3. BALÁŽI, Peter. Gustav Karl Cassel a jeho prínos do dejín financií. In For fin : odborný mesačník pre financie a investovanie. - Bratislava : Fin Star, 2016. ISSN 1339-5416, Január 2016, roč. 3, č. 1, s. 1-6 online.
  article

  article

 4. BLAŠKO, Michaela. Sigma Convergence Testing across Selected European Countries. In Journal of Theoretical and Applied Computer Science. - Szczecin : Polish Academy of Sciences, The Gdańsk Branch, Computer Science Commission, 2016. ISSN 2299-2634, 2016, vol. 10, no. 2, pp. 33-40 online. VEGA 1/0248/17.
  article

  article

 5. GREŠŠ, Martin. Dobehnú chudobné krajiny úrovňou príjmu bohaté krajiny? - Registrovaný: Web of Science. In Medzinárodné vzťahy 2015. Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky. Medzinárodná vedecká konferencia. Medzinárodné vzťahy 2015 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov zo 16. medzinárodnej vedeckej konferencie : Zámok Smolenice, 3. - 4. december 2015. - Bratislava : EKONÓM publishing, 2015. ISBN 978-80-225-4219-7, s. [307-315] CD-ROM. KEGA 017EU-4/2015.
  article

  article

 6. CHOCHOLATÁ, Michaela. Parita kúpnej sily a panelové testy jednotkového koreňa. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi. Seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedecko-výskumnej činnosti a v praxi XI : zborník príspevkov z [11.] seminára : 27. – 29. máj 2015, Makov - Kysuce. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4084-1, s. [1-5] [CD-ROM]. VEGA 1/0285/14.
  article

  article

 7. CHOCHOLATÁ, Michaela. Zohľadnenie možných nelinearít pri testovaní platnosti teórie parity kúpnej sily. In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář : zborník príspevkov : Praha, 10.-12. december / prosinec 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3786-5, s. [1-5] CD-ROM. VEGA 1/0595/11.
  article

  article

 8. STRELINGER, Ján. Problematika voľného pohybu pracovných síl v krajinách Európskej únie. In EDAMBA 2013 : proceedings of the international scientific conference for doctoral students and young researchers : 14th november 2013, Bratislava, the Slovak Republic. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3766-7, s. 1573-1588 [CD-ROM].
  article

  article

 9. VALACH, Matej. Konvergencia Slovenska k EÚ. In Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013 : Bratislava, 31.7.2013. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2013. ISBN 978-80-225-3685-1, s. 1-6 CD-ROM. VEGA 1/0570/11.
  article

  article

 10. POLEDNÁKOVÁ, Anna - KMEŤKO, Miroslav - BIKÁR, Miloš. Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov. 2. preprac. a dopln. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2011. 80 s. [3,26 AH]. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-420-1. [Copy count : 11, currently available 7, at library only 4]
  Medzinárodný finančný manažment

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.