Search results

 1. MORAVČÍKOVÁ, Elena - DVOŘÁK, Marek. Zmeny v štruktúre a finančnej výkonnosti podnikov cestovného ruchu v regiónoch SR. In Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách : sborník příspěvků : Kurdějov, 13.-15. června 2018. - Brno : Masarykova univerzita, 2018. ISBN 978-80-210-8969-3, s. 541-548 online. VEGA 1/0404/16.
  article

  article

 2. MARKOVIČOVÁ, Laura. Význam rýchlo rastúcich firiem pre zamestnanosť v cestovnom ruchu. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4298-2, s. 86-95 CD-ROM. VEGA 1/0205/14.
  article

  article

 3. FULLER, Sabina. Vplyvy externalít na ekonomiku vybraného podniku služieb cestovného ruchu : dizertačná práca. Školiteľ: Ľudmila Novacká. Bratislava, 2016. 127 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. PACHINGEROVÁ, Mária. Personálny kontroling v podniku cestovného ruchu. In Ekonomika cestovného ruchu a podnikanie : vedecký časopis Obchodnej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Katedra služieb a cestovného ruchu OBF EU, 2016. ISSN 1337-9313, 2016, roč. 8, č. 1, s. 25-41 online.
  article

  article

 5. MICHÁLKOVÁ, Anna - KROŠLÁKOVÁ, Monika - FODRANOVÁ, Iveta. The importance of public resources for entrepreneurship and development of innovation. - Registrovaný: Web of Science. In Central and Eastern Europe in the changing business environment. International joint conference. Central and Eastern Europe in the changing business environment : proceedings of 16th international joint conference : may 27, 2016, Prague, Czech Republic and Bratislava, Slovakia. - Prague : Oeconomica Publishing House, University of Economics, Prague, 2016. ISBN 978-80-245-2145-9. ISSN 2453-6113, s. 291-305. VEGA 1/0205/14.
  article

  article

 6. MIŠÚNOVÁ, Ema. Trends in the development of tourism marketing communications. - Registrovaný: Web of Science. In CERS - 5th Central European conference in regional science. international conference. CERS - 5th Central European conference in regional science : international conference proceedings, october 5th-8th, 2014, Košice. - Košice : Technical University of Košice, 2015. ISBN 978-80-553-2015-1, s. 622-633 CD-ROM. APVV-0101-10 KRENAR.
  article

  article

 7. BENEŠOVÁ, Dana - MIKULOVÁ, Dušana. Predpoklady účinného využitia IKT v službách a ekonomické dôsledky. In Študentská vedecká a odborná činnosť Obchodnej fakulty 2015 : zborník príspevkov. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4114-5, s. 13-24 CD-ROM. VEGA 1/0205/14.
  article

  article

 8. KROŠLÁKOVÁ, Monika - MEČIAR, Radoslava. Performance and perspective of family businesses within the tourism sector in Slovakia. In Naukovij visnik Užgorods`kogo universitetu : serija ekonomika. - Užgorod : Užgorods`kij nacionaľnij universitet, 2015. ISSN 2409-6857, 2015, vipusk 1, tom 3, s. 91-96. VEGA 1/0205/14.
  article

  article

 9. KUBRANOVÁ, Magdaléna. Predpoklady na zabezpečenie finančnej stability v podnikoch cestovného ruchu. In Manažment podnikania a vecí verejných : [recenzovaný] zborník vedeckých prác. - Bratislava : ALDO, 2013. ISBN 978-80-970759-3-4, s. 69-76.
  article

  article

 10. BENEŠOVÁ, Dana - KUBIČKOVÁ, Viera - KROŠLÁKOVÁ, Monika. Služby v poznatkovej ekonomike - prípadové štúdie. Recenzentky Valéria Michalová, Gabriela Pajtinková - Bartáková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. 107 s. [6,86 AH]. ISBN 978-80-225-3718-6. [Copy count : 10, currently available 6, at library only 3]
  book

  book