Search results

Records found: 150  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0004479 xpca^"
 1. PŘÍVAROVÁ, Magdaléna. Active Labour Market Policy as a Component of Flexicurity. In The EurAseans : Journal on Global Socio-Economic Dynamics. - Bangkok : International College Suan Sunandha Rajabhat University. ISSN 2539-5645, 2022, vol. 35, no. 4, pp. 153-158 online.
  article

  article

 2. MANDŽÁK, Peter. Hodnotenie efektívnosti aktívnych politík trhu práce. In Makroekonomické súvislosti hospodárskej politiky v globalizovanej spoločnosti : vedecké state riešiteľov projektu OP VaV: Vytvorenie excelentného pracoviska pre ekonomický výskum na riešenie civilizačných výziev v 21. storočí“ (ITMS 26240120032) spolufinancovaného zo zdrojov Európskej únie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4621-8, s. 82-108 CD-ROM. [ITMS 26240120032].
  article

  article

 3. PAVELKA, Ľuboš. Keď nie sú ľudia. In Pravda. - Bratislava : OurMedia SR. ISSN 1335-4051, 22. januára 2018, roč. 28, č. 17, s. 28.
  article

  article

 4. SIKA, Peter et al. Sociálna politika. Recenzenti: Vojtěch Krebs, Jaroslava Szüdi. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 342 s. [24,4 AH]. VEGA 1/0002/16, VEGA 1/0001/16. ISBN 978-80-225-4544-0.
  book

  book

 5. DUDOVÁ, Iveta - STANEK, Vojtech - POLONYOVÁ, Simona. Sociálna politika. Recenzenti: Viera Prusáková, Vladimír Choluj. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2018. 396 s. [20 AH]. Ekonómia. VEGA 1/0266/16. ISBN 978-80-8168-866-9. [Copy count : 20, currently available 12, at library only 2]
  Sociálna politika

  book

 6. VIDOVÁ, Jarmila. Bytová politika v kontexte politiky zamestnanosti v Slovenskej republike. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 2, s. 101-108 online. VEGA 1/0002/16.
  article

  article

 7. MARTINCOVÁ, Marta. Employment policy in the European Union and the Slovak Republic in the context economic cycle. In SGEM 2017. International scientific conference. SGEM 2017 : 4th International multidisciplinary scientific conference on social sciences and arts: 24-30 August, 2017, Albena, Bulgaria. - Sofia : STEF92 Technology, 2017. ISBN 978-619-7408-15-7, p. 815-821. VEGA 1/0246/16.
  article

  article

 8. PŘÍVARA, Andrej - RIEVAJOVÁ, Eva. Flexiistota a jej kontroverzný dopad na európske trhy práce. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 2, s. 66-74 online. VEGA 1/0001/16.
  article

  article

 9. MORVAY, Karol. Zamestnanec maskovaný ako obchodný partner: Ako bol rast zamestnanosti ťahaný vynútenou (?!) expanziou živností. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2017. ISSN 2453-9287, 2017, č. 3, s. 26-28 online. APVV-15-0765 "Nerovnosť a ekonomický rast", VEGA 1/0313/14 "Vzťah medzi efektívnosťou a sociálnou spravodlivosťou - implikácie pre hospodársku politiku".
  article

  article

 10. KUPKA, Tomáš. Vybrané prístupy k riešeniu nezamestnanosti mladých ľudí. In Revue sociálno-ekonomického rozvoja : vedecký recenzovaný on-line časopis. - Bratislava : Katedra sociálneho rozvoja a práce NHF EU, 2017. ISSN 2453-6148, 2017, roč. 3, č. 1, s. 74-84 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.