Search results

 1. RABATINOVÁ, Marcela. Posledná známa daňová povinnosť a platenie preddavkov na daň z príjmov FO v roku 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 4, s. 2-11.
  article

  article

 2. OLEXOVÁ, Cecília. Taxation and Tax Compliance in Cee Countries. In Quality and Leading Innovation. International Scientific Conference. Quality and Leading Innovation V. : International Scientific Conference. - Košice : University of Economics, Faculty of Business Economics with Seat in Košice, 2019. ISBN 978-80-225-4672-0, s. 137-143 CD-ROM. APVV-16-0160.
  article

  article

 3. KOPČÁKOVÁ, Janka. Importance of Value Added Tax in the Slovak Republic and the European Union. In Visegrad Journal on Human Rights. - Bratislava : Pan-European University. ISSN 2644-5727, 2019, vol. 1, no. 6, pp. 32-37.
  article

  article

 4. ONDRUŠOVÁ, Lucia. Transferové oceňovanie a transferová dokumentácia. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 10, s. 28-30.
  article

  article

 5. KOPČÁKOVÁ, Janka. Prenos daňovej povinnosti. In Journal of Innovations and Applied Statistics : vedecký internetový časopis. - Košice : Katedra hospodárskej informatiky a matematiky PHF EU, 2019. ISSN 1338-5224, 2019, roč. 9, č. 1, s. 11-16 online.
  article

  article

 6. VÁLEK, Juraj. Povinnosti osôb povinných platiť daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 5, s. 2-7.
  article

  article

 7. KUŠNÍROVÁ, Jana. Praktické aspekty zdanenia právnických osôb v Slovenskej republike : zbierka riešených a neriešených príkladov. Recenzentky: Anna Schultzová, Annamária Androvičová. 1. vydanie. Praha : Wolters Kluwer ČR, 2019. 108 s. [5,34 AH]. VEGA 1/0443/15. ISBN 978-80-7598-256-8. [Copy count : 11, currently available 9, at library only 2]
  book

  book

 8. LÉNÁRTOVÁ, Gizela. Súčasné problémy a tendencie v medzinárodnom zdaňovaní. In Výskumná úloha VEGA 1/0184/16: Eliminácia medzinárodného dvojitého zdanenia a jej vplyv na rozvoj podnikania a investovania v SR : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4557-0, s. 28-41. VEGA 1/0184/16.
  article

  article

 9. BRUOTHOVÁ, Michaela. Vybrané prístupy k hodnoteniu podnikateľského prostredia Slovenskej republiky. In STEP III.. Workshop. Zborník príspevkov z workshopu STEP III. : 8.11.2018, Košice. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4583-9, s. 59-71 CD-ROM.
  article

  article

 10. OLEXOVÁ, Cecília. Odhad objemu svetového bohatstva v daňových rajoch. In Slovensko-české dni daňového práva : daňové raje a zneužívanie daňového systému. Medzinárodná vedecká konferencia. II. Slovensko-české dni daňového práva : daňové raje a zneužívanie daňového systému : recenzovaný zborník vedeckých prác : medzinárodná vedecká konferencia : 9.-11. mája 2018, Horný Smokovec, Slovensko. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. ISBN 978-80-8152-660-2, s. 193-201. APVV-16-0160.
  article

  article