Search results

 1. TUMPACH, Miloš. Medzinárodné štandardy IFRS - II : praktikum. Recenzenti Ján Užík, Zuzana Kubaščíková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. 59 s. [3,12 AH]. KEGA 023EU-4/2012. ISBN 978-80-225-3883-1. [Copy count : 13, currently available 10, at library only 3]
  book

  book

 2. MOKOŠOVÁ, Daša - VAŠEK, Libor. IAS 19 Zamestnanecké požitky podľa nových požiadaviek prijatých IASB. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : IURA EDITION, 2012. ISSN 1335-7034, 2012, roč. 17, č. 9, s. 53-57. Available on Internet: <http://www.daneauctovnictvo.sk/sk/casopis/dane-a-uctovnictvo-v-praxi/ias-19-zamestnanecke-pozitky-podla-novych-poziadaviek-prijatych-iasb.m-2066.html>
  article

  article

 3. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Prezentácia a vykazovanie nákladov na zamestnanecké požitky v kontexte zásady verného a pravdivého zobrazenia : dizertačná práca. Školiteľ: Miloš Tumpach. Bratislava, 2011. 154 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Možnosti vykazovania aktuárskych ziskov a strát podľa štandardu IAS 19. In Teória a prax v účtovníctve a v audítorstve v kontexte svetového vývoja : zborník príspevkov zo šiesteho vedeckého seminára k výsledkom vedeckovýskumnej činnosti Katedry účtovníctva a audítorstva. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-2960-0, s. 80-81.
  article

  article

 5. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Zásada verného a pravdivého zobrazenia skutočnosti v kontexte zamestnaneckých požitkov. In Účtovníctvo v procese svetovej harmonizácie II. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorantov v dennej forme štúdia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3091-0, s. 50-59.
  article

  article

 6. ŠTEVKOVÁ, Lucia. Súčasný stav a charakteristika zamestnaneckých požitkov. In Globalizácia a harmonizácia účtovníctva v podmienkach hospodárskej krízy I. : zborník vedeckých statí z riešenia interného grantového projektu mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. ISBN 978-80-225-3125-2, s. 56-64.
  article

  article

 7. TUMPACH, Miloš. Vydanie návrhu novely štandardu IAS 19. In eNOVINY : Medzinárodné účtovné štandardy. Harmonizácia s právom. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER. ISSN 1336-4014, 2010, č. 6, s. 1. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.enoviny.sk/print.phtml?cid=37712>
  article

  article

 8. TUMPACH, Miloš. Vykazovanie rezerv na záručné opravy podľa IAS 37. In eNOVINY : Medzinárodné účtovné štandardy. Aplikácia IFRS v praxi. - Bratislava : VERLAG DASHÖFER. ISSN 1336-4014, 2010, č. 10, s. 1-3. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.enoviny.sk/print.phtml?cid=40819>
  article

  article

 9. TUMPACH, Miloš - KUCKOVÁ, Alena. Vykazovanie v súlade s IFRS v podmienkach malých a stredných podnikov. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024, 2009, roč. 17, č. 7-8, s. 214-219.
  article

  article

 10. TUMPACH, Miloš - ŠTEVKOVÁ, Lucia. Dlhodobé zamestnanecké požitky s fixnou sumou podľa IAS 19. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi = in theory and praxis. - Bratislava : SÚVAHA, 2009. ISSN 1335-2024, 2009, roč. 17, č. 2, s. 77-80. VEGA 1/4587/07-200.
  article

  article