Search results

 1. CHOMOVÁ, Katarína. i.e.SMART. In Best Interdisciplinarity-Enhancing Practices at Higher Education Institutions. - Lublin : DT.Uni., 2018, pp. 44-48 online.
  article

  article

 2. DUGAS, Jaroslav - KRIŠTANOVÁ, Anna. Reinžiniering podnikových procesov. In Nové trendy v manažmente a marketingu 2017. Vedecký workshop. Nové trendy v manažmente a marketingu 2017 : elektronický zborník abstraktov z vedeckého workshopu : Horný Smokovec, Vysoké Tatry, 30.-31.3.2017. - Košice : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. ISBN 978-80-225-4383-5, s. 9 CD-ROM.
  article

  article

 3. MARSINA, Štefan et al. Knowledge creation and learning within the building project orientation of organizations. - Registrovaný: Web of Science. In International conference on applied human factors and ergonomics (AFHE). Procedia manufacturing : 6th International conference on applied human factors and ergonomics (AFHE) and the affiliated conferences, 26-30 July, 2015 Las Vegas, USA. - [s.l.] : Elsevier, 2015. ISSN 2351-9789, 2015, vol. 3, pp. 723-730. [VEGA 1/0933/14].
  article

  article

 4. MARSINA, Štefan. Možnosti rozvoja projektového prístupu v malých a stredných podnikoch pre zabezpečenie ich konkurencieschonosti v medzinárodnom kontexte. In Projektový prístup k internacionalizácii malého a stredného podnikania : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2014. ISBN 978-80-225-3989-0, s. 82-96. VEGA 1/0229/14.
  article

  article

 5. HAMRANOVÁ, Anna et al. Development of information and communication systems within the building of project-oriented manufacturing organization. - Registrovaný: Web of Science. In Advances in production management systems. IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2014. Advances in production management systems : innovative and knowledge-based production management in a global-local World : IFIP WG 5.7 International Conference, APMS 2014, proceedings : September 20-24, 2014, Ajaccio, France. - Heidelberg : Springer, 2014. ISBN 978-3-662-44738-3, pp. 241-248.
  article

  article

 6. THOMASOVÁ, Elena. Organizovanie. 2. preprac. a dopl. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 284 s. [17,515 AH]. ISBN 978-80-225-2914-3. [Copy count : 9, currently available 7, at library only 2]
  book

  book

 7. ŠIPIKAL, Miroslav. Tvorba projektov a programov : (tvorba a implementácia neinvestičných projektov Európskej únie) : učebné texty. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2010. 110 s. [5,294 AH]. ISBN 978-80-225-3073-6. [Copy count : 11, currently available 7, at library only 3]
  book

  book

 8. MAJTÁN, Miroslav. Model procesu multiprojektového manažmentu. In Inovačné procesy vo výrobe ako súčasť znalostného manažmentu - I : zborník z vedeckého seminára. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2006. ISBN 978-80-225-2313-4.
  article

  article

 9. CHAJDIAK, Jozef. Univerzita očami študentov 2003. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2004. 60 s. EU 190005/02 Reflexie študentov a absolventov na štúdium na EU v Bratislave.
  book

  book

 10. MAJTÁN, Miroslav. Projektový prístup k strategickým zmenám. In Acta Oeconomica Cassoviensia No 7. - Košice : Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach, 2003. ISBN 80-225-1713-5, s. 242-250.
  article

  article