Search results

Records found: 777  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005150 xcla^"
 1. BURGER, Ivan - REHÁKOVÁ, Helena. Dizajn pracovného miesta a výkonnosť podniku. In Manažér : časopis pre rozvoj riadiacich pracovníkov. - Bratislava : IBIS partner, 2005. ISSN 1335-1729, 3/2005, roč. 10, zoš. 38, s. 6-12.
  article

  article

 2. LEVICKÝ, Michal - VÍGHOVÁ, Agneša - DANIŠ, Marko. Konflikt na Ukrajine ako súčasť makroprostredia malých a stredných podnikov na Slovensku. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 2, s. 104-111.
  article

  article

 3. LINCÉNYI, Marcel. Interkultúrny manažment ako súčasť organizačnej kultúry v multikultúrnom podnikateľskom prostredí v slovenských podmienkach. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 1, s. 110-116.
  article

  article

 4. PETRUŠČÁKOVÁ, Mária. Altmanovo Z-skóre ako ukazovateľ stability podniku a spoľahlivosť jeho využitia v podmienkach SR. In Verejná správa a regionálny rozvoj : ekonómia, manažment a marketing. - Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave, 2023. ISSN 1337-2955, 2023, roč. 19, č. 1, s. 124-135.
  article

  article

 5. OSTIN, V. Maximizing Business Potential: The Symbiotic Relationship Between Employee Training and Business Success. In Marketing science & inspirations : vedecký časopis zameraný na problematiku marketingu a marketingového manažmentu. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2023. ISSN 1338-7944, 2023, roč. 18, č. 3, s. 47-55.
  article

  article

 6. DUHÁČEK ŠEBESTOVÁ, Jarmila - ČEMERKOVÁ, Šárka - DZIEŃDZIORA, Joanna. Challenges of Business Management in the Phase of Crisis Period. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2023. ISSN 1212-415X, 2023, roč. 23, č. 1, s. 106-117.
  article

  article

 7. SOBKOVÁ, Martina. NIS 2 a DORA, aneb Evropská regulace, která ovlivní tisíce firem, se blíží. In Bankovnictví : odborný měsíčník pro profesionální finance. - Praha : 4H production, 2023. ISSN 1212-4273, 2023, roč. 30, č. 6, s. 22-23.
  article

  article

 8. VETEŠKA, Lukáš - KAJANOVÁ, Jana. Inovatívne technológie v procesoch finančného manažmentu. In MANEKO : časopis o ekonomike a manažmente priemyselných podnikov. - Bratislava : SPEKTRUM STU, 2023. ISSN 1338-5127, 2023, roč. 15, č. 1, s. 67-77.
  article

  article

 9. ŠIMURKA, Peter. Novela zákona o odpadoch z dôvodu potreby riešenia stavebných odpadov. In Odpady : minimalizácia, zhodnocovanie, a zneškodňovanie. - Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2022. ISSN 1335-7808, 2022, roč. 22, č. 3, s. 2-6.
  article

  article

 10. KREMER, Kristian. HR Practices in the Context of the Internet of Things. In Strategic Management : International Journal of Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic Management. - Subotica : Faculty of Economics in Subotica University of Novi Sad, 2022. ISSN 2334-6191, 2022, vol. 27, no. 1, s. 34-42.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.