Search results

Records found: 198  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005218 xpca^"
 1. HURBÁNKOVÁ, Ľubica. Trend Analysis of the Employment Rate in Slovakia Regions in the Period 2013–2022. In Knowledge Based Sustainable Development. International Scientific Conference ERAZ 2023. Knowledge Based Sustainable Development : Conference Proceedings. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans - UdEkoM Balkan, 2024. ISBN 978-86-80194-72-1. ISSN 2683-5568, pp. 111-117. VEGA 1/0561/21.
  article

  article

 2. ŠTEFÁNIK, Miroslav - LYÓCSA, Štefan - BILKA, Matúš. Using Online Job Postings to Predict Key Labour Market Indicators. - Registrovaný: Scopus, Registrovaný: Web of Science. In Social Science Computer Review. - Thousand Oaks : SAGE Publications. ISSN 1552-8286, 2023, vol. 41, no. 5, pp. 1630-1649.
  article

  article

 3. ŠEVČEK, Tomáš. Analýza časovo-periodických čŕt časových radov. In Monitor hospodárskej politiky : [vedecko popularizačný časopis]. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2022. ISSN 2453-9287, 2022, č. 2, s. 35-37. I-22-105-00.
  article

  article

 4. STEINHAUSER, Dušan. Metódy výskumu v ekonomických systémoch cestovného ruchu a medzinárodnom podnikaní. Recenzenti: Vanda Rogovská, Jozef Palkovič, Jozef Gáll, Miroslava Čukanová. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. 83 s. [6,325 AH]. ISBN 978-80-225-5016-1. [Copy count : 12, currently available 9, at library only 2]
  Metódy výskumu v ekonomických systémoch cestovného ruchu a medzinárodnom podnikaní

  book

 5. REIFF, Marian. Vplyv pandémie COVID-19 na akciový index SDAX. In Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV. seminár. Využitie kvantitatívnych metód vo vedeckovýskumnej činnosti a v praxi XIV : zborník zo seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2021. ISBN 978-80-225-4831-1, s. 96-100 online. VEGA 1/0339/20.
  article

  article

 6. KÚTIKOVÁ, Jana. ARIMA modelovanie v SAS Enteprise Guide. In Trendy vo vzdelávaní študentov študijného programu Aktuárstvo : recenzovaný monografický zborník vedeckých prác = Reviewed Monographic Collection of Research Papers. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2021. ISBN 978-80-7556-094-0, s. 44-50 online. VEGA 1/0166/20.
  article

  article

 7. ĎURANA, Pavol et al. Parallels and Differences in Earnings Management of the Visegrad Four and the Baltics. - Registrovaný: Scopus. In Journal of Competitiveness : Scientific Journal from the Field of Management and Economics. - Zlín : Fakulta managementu a ekonomiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, 2021. ISSN 1804-1728, 2021, no. 3, s. 39-55. APVV-17-0546.
  article

  article

 8. LABUDOVÁ, Viera et al. Štatistické metódy pre ekonómov a manažérov. Recenzenti: Eva Rublíková, Luboš Marek. 1. vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer SR, 2021. 391 s. [19,60 AH]. ISBN 978-80-571-0401-8. [Copy count : 18, currently available 8, at library only 4]
  Štatistické metódy pre ekonómov a manažérov

  book

 9. SIVAŠOVÁ, Daniela. Využitie časových radov v ekonomickej praxi. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2020. ISSN 1339-987X, 2020, roč. 18, č. 1, s. 93-100 online.
  article

  article

 10. TKAČÍKOVÁ, Lenka - TURAY, Jan - POTOMA, Radoslav. Analýza ekonomických ukazatelů pomocí statistických metod. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X.. medzinárodná vedecká konferencia. Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód X. (2020) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 10. medzinárodnej vedeckej konferencie. - Košice : KKM PHF EU, 2020. ISBN 978-80-225-4723-9, s. 88-92.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.