Search results

 1. SLANINKA, Vladimír. História úpravy Moravy na slovensko-rakúskej hranici. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 7-8, s. 32-37.
  article

  article

 2. MARKO, Ivana - HRUDKA, Jaroslav - STANKO, Štefan. Analýza súčasného stavu odkanalizovania mesta Nový Sad. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2019. ISSN 0322-886X, 2019, roč. 62, č. 9-10, s. 29-32.
  article

  article

 3. SIDDIQI, Tanveer Ahmed et al. Nonlinear Structure Based Artificial Neural Computing for Upstream Flow Functional Models. In European Scientific Journal. - Azores : European Scientific Institute and University of the Azores, 2019. ISSN 1857-7431, 2019, vol. 15, no. 15, s. 1-11.
  article

  article

 4. SILVAN, Juraj. Územie Podunajska - nová atraktívna destinácia cestovného ruchu na Slovensku. In Studia turistica : online časopis pro vzdělávání v cestovním ruchu. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2017. ISSN 1804-252X, červenec 2017, roč. 8, č. 1, s. 92-102.
  article

  article

 5. KOTORA, Bohumír. Nadrozměrné přepravy v nesnázích. In Logistika. - Praha : Economia, 2017. ISSN 1211-0957, 2017, roč. 23, č. 6, s. 32-35.
  article

  article

 6. VARGA, Michal - KOLENČÍK, Marek. Arsenic pollution study at Nitra-Krškany location as an example of line contamination. In Acta regionalia et environmentalica : the scientific journal for regional and environmental sciences. - Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2016. ISSN 1336-5452, 2016, roč. 13, č. 1, s. 6-11.
  article

  article

 7. NOVÁK, Vladimír - VRANOVSKÁ, Andrea. Priority slovenského predsedníctva v Stratégii EÚ pre Dunajský región (EUSDR) za prioritnú oblasť 4 "Obnoviť a udržať kvalitu vôd". In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2016. ISSN 0322-886X, 2016, roč. 59, č. 1-2, s. 4-6.
  article

  article

 8. HRNČIAROVÁ, Tatiana. Historický obraz Bratislavy a jej okolia na konci 18. storočia s dôrazom na využitie krajiny. In Geografický časopis : [vedecký časopis]. - Bratislava : Geografický ústav SAV, 2016. ISSN 0016-7193, 2016, roč. 68, č. 1, s. 3-24.
  article

  article

 9. POÓROVÁ, Jana - ŠKODA, Peter. Dunaj opäť oslavoval. In Vodohospodársky spravodajca : dvojmesačník pre vodné hospodárstvo a životné prostredie. - Bratislava : Združenie zamestnávateľov vo vodnom hospodárstve, 2015. ISSN 0322-886X, 2015, roč. 58, č. 7-8, s. 16-18.
  article

  article

 10. POÓROVÁ, Jana. Vývoj hydrologického režimu slovenských riek. In Životné prostredie : revue pre teóriu a starostlivosť o životné prostredie. - Bratislava : Ústav krajinnej ekológie SAV, 2013. ISSN 0044-4863, 2013, roč. 47, č. 3, s. 144-147.
  article

  article