Search results

 1. MRÁZ, Stanislav - BROCKOVÁ, Katarína. Medzinárodné právo verejné : (všeobecná časť). Recenzenti: Jozef Králik, Vladlena Lisenko, Ján Reken. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 247 s. [17,34 AH]. ISBN 978-80-225-4599-0. [Copy count : 12, currently available 0, at library only 3, Length of Reservation Line 2]
  book

  book

 2. CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. Teoretické prístupy k vytváraniu právnych režimov medzinárodných vodných zdrojov. In MEKON : the CD of participant's reviewed papers from 14th International conference MEKON 2012; february 1 - 2, 2012 Ostrava. - Ostrava : Faculty of Economics VŠB - Technical university of Ostrava, 2012. ISBN 978-80-248-2552-6, s. [1-10].
  article

  article

 3. CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. Analýza zdielania vôd v povodí rieky Níl. In Medzinárodné vzťahy : vedecký časopis pre medzinárodné politické, ekonomické, kultúrne a právne vzťahy. - Bratislava : Fakulta medzinárodných vzťahov EU, 2011. ISSN 1336-1562, 2011, roč. 9, č. 2, s. 134-143. Available on Internet: <ftp://193.87.31.84/0149255/MV2011-2.pdf>
  article

  article

 4. CSÉFALVAYOVÁ, Katarína. Aplikácie teórie hegemonickej stability na povodie rieky Jordán. In Medzinárodné vzťahy 2011 : aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie : zámok Smolenice 1. - 2. december 2011. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2011. ISBN 978-80-225-3357-7, s. 138-151.
  article

  article

 5. HO THI THU HOA - HANSENOVÁ, Heda. Inland waterway transport as an efficient tool for trade promotion. In Obchodné podnikanie v podmienkach teórie a praxe znalostnej ekonomiky : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2006. ISBN 80-225-2227-9, s. 350-355.
  article

  article

 6. VÁLKOVÁ, Katarína - NOVÁČKOVÁ, Daniela - PITOŇÁK, Andrej. Vybrané kapitoly z medzinárodného práva verejného. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2003. 117 s. ISBN 80-225-1705-4. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  book

  book