Search results

 1. ŠAJGALÍKOVÁ, Helena - CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Špecifikácia jazykových programov podľa UNIcert LUCE. Editor: Helena Šajgalíková. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. 78 s. [3,28 AH]. ISBN 978-80-225-4530-3. [Copy count : 2, currently available 0, at library only 2]
  book

  book

 2. MELIKHOVA, Yulia et al. Trade in services and tertiarisation of the Visegrád four economies. In Post-communist economies. - London : Mortimer House, 2015. ISSN 1463-1377, 2015, vol. 27, no. 1, pp. 1-22.
  article

  article

 3. BARKÓCZIOVÁ, Michaela. [Sociálna politika]. In Dialógy o ekonomike a riadení : odborno-informačný časopis pre členov Klubu ekonómov Ekonomickej univerzity a jej absolventov. - Bratislava : Klub ekonómov Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2005. ISSN 1335-4582, marec 2005, roč. 7, č. 21, s. 100-101. Recenzia na: Sociálna politika / Vojtech Stanek a kol. - Bratislava, 2004 : Vydavateľstvo EKONÓM. - ISBN 80-225-1881-6.
  article

  article

 4. SCHMÖGNEROVÁ, Brigita - SEDLÁK, Mikuláš. Možnosti slovenskej ekonomiky. In Hospodárske noviny, 1994, roč. 2, č. 93, s. 1.
  article

  article

 5. ĎURĎOVIČOVÁ, Marta. Štrukturálne zmeny a rozvoj terciárneho sektora. In Práca a sociálna politika, 1994, roč. 2, č. 5, s. 7-8.
  article

  article

 6. SRNA, Otakar. Teoretické východiská k riešeniu otázok terciárneho sektora : Výskumná úloha B/VI/132 Stratégia štrukturálnych zmien ekonomiky SR. 3. etapa. 1. vyd. Bratislava : Výskumný ústav národohospodársky EU, 1993. 18 s. [Copy count : 2, currently available 2, at library only 0]
  book

  book

 7. MICHALOVÁ, Valéria. Strategické prvky a cieľové zámery v službách. In Ekonomický časopis, 1990, roč. 38, č. 11, s. 947-960.
  article

  article