Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005738 xcla^"
 1. BLANÁR, František. Jazyková vybavenosť absolventov slovenských vysokých škôl. In ACADEMIA : súčasnosť a perspektívy vysokých škôl. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2022. ISSN 1335-5864, 2022, roč. 33, č. 1, s. 15-23.
  article

  article

 2. MAREKOVÁ, Lucia - BEŇUŠ, Štefan. Slovak ‘No’ and Its Pragmatic Meanings and Functions in Relation to Prosody. In Topics in Linguistics. - Varšava : Sciendo, 2020. ISSN 2199-6504, 2020, vol. 21, issue 1, pp. 1-14.
  article

  article

 3. ROŠTEKOVÁ, Mária. L'intercomprehension et la communication plurilingue sur l'exemple tchéco-slovaque. In Fórum cudzích jazykov, politológie a medzinárodných vzťahov : medzinárodný elektronický časopis zameraný na cudzie jazyky, politológiu a medzinárodné vzťahy = International Electronic Journal Focused on Foreign Languages, Politology and International Relations. - Sládkovičovo : Vysoká škola Danubius, 2020. ISSN 2454-0145, 2020, vol. 12, no. 1, s. 39-54.
  article

  article

 4. DINŽÍKOVÁ, Iveta - PAOLINI, Michelle. Contrastive Analysis of Terminological Phrasemes With Colour Components in English, French, Italian and Slovak. Field of Economy and Finance. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 0323-262X, 2018, roč. 47, č. 2, s. 176-188. VEGA 1/0107/18.
  article

  article

 5. KVAPIL, Roman. Úvod. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2018. ISSN 1338-6743, 2018, roč. 7, č. 13, s. 7-8.
  article

  article

 6. ŠTUBŇA, Pavol - MOYŠOVÁ, Stanislava. Lingvistické aspektry defektného rečového prejavu slovenských politických rečníkov. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 260-276.
  article

  article

 7. GRIGORJANOVÁ, Tatjana. K voprosu o mežjazykovych omonimach v slavianskich jazykach (na materiale slovackogo, češskogo i russkogo jazykov). - Registrovaný: Web of Science. In Filologičeskij klass. - Jekaterinburg : Uralská štátna pedagogická univerzita. ISSN 2071-2405, 2015, god. 4, no. 42, s. 23-26 online. KEGA 025UCM-4/2014.
  article

  article

 8. VERTANOVÁ, Silvia. Problemas con la equivalencia de las unidades fraseológicas univerbales eslovacas en el Español. In Lingua et vita : vedecký časopis pre výskum jazykov a interkultúrnej komunikácie. - Bratislava : EKONÓM, 2014. ISSN 1338-6743, 2014, roč. 3, č. 5, s. 68-74.
  article

  article

 9. CÍBIKOVÁ, Ingrid. Terminological analysis of public administration. Key research outcomes. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2012. ISSN 1335-4205, 2012, vol. 14, no. 1, s. 17-22.
  article

  article

 10. MÔCOVÁ, Lenka. Comparison of slovak and english word stress. In Communications : scientific letters of the University of Žilina. - Žilina : University of Žilina, 2012. ISSN 1335-4205, 2012, vol. 14, no. 1, s. 37-39.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.