Search results

 1. LACKOVÁ, Alica - JAROSSOVÁ, Malgorzata A. - MOTUZKA, Iuliia. International Experience of Comparative Testing of Goods and Services. In Pidpryjemnyctvo, torhivlja, marketynh: stratehiji, technolohiji ta innovaciji. Mižnarodnoji naukovo-praktičnoji internet-konferenciji. Pidpryjemnyctvo, torhivlja, marketynh: stratehiji, technolohiji ta innovaciji : tezi dopovidej II mižnarodnoji naukovo-praktičnoji internet-konferenciji (Kijiv, 29 travnja 2019 roku). - Kiev : Kyiv National University of Trade and Economics, 2019, s. 138-141 online.
  article

  article

 2. RABATINOVÁ, Marcela. Zdaňovanie služieb daňou z pridanej hodnoty v roku 2019. In Dane a účtovníctvo v praxi : mesačník plný informácií z oblasti daní, práva a účtovníctva. - Bratislava : Wolters Kluwer, 2019. ISSN 1335-7034, 2019, roč. 24, č. 7-8, s. 19-34.
  article

  article

 3. FODRANOVÁ, Iveta. Regulated or Unregulated Trade of Tourist Guides? - Registrovaný vo: Scopus. In African journal of hospitality tourism and leisure. - Helderkruin : [Central University of Technology]. ISSN 22223-814X, 2019, vol. 8, no. 3, pp. 1-13 online.
  article

  article

 4. VAŠEKOVÁ, Miroslava - MATEÁŠOVÁ, Martina. Použitie poukazov pri dodaní tovarov a služieb v podmienkach SR po 1. októbri 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. Mimoriadne vydanie, s. 27-30 online.
  article

  article

 5. ROMANOVÁ, Anita - KOKLES, Mojmír - ROMANOVÁ, Terézia. Riadenie IT služieb v kontexte IT Governance. Recenzenti: Róbert Hanák, Rastislav Šupšák. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, 2019. CD-ROM 143 s. [9,12 AH]. VEGA 1/0436/17. ISBN 978-80-225-4639-3. [Copy count : 3, currently available 2, at library only 1]
  electonic book

  electonic book

 6. ZÁLEŽÁKOVÁ, Eliška - JANKELOVÁ, Nadežda. Strieborná ekonomika a jej potenciál. In Inovatívne prístupy v manažmente a ich vplyv na konkurencieschopnosť a úspešnosť podnikov v podmienkach globalizujúcej sa ekonomiky III. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií VŠERS, 2019. ISBN 978-80-7556-043-8, s. 69-78 online. VEGA 1/0109/17.
  article

  article

 7. ROMANOVÁ, Terézia. Riadenie služieb podnikovej informatiky so zameraním na podniky sieťových odvetví : dizertačná práca. Školiteľ: Mojmír Kokles. Bratislava, 2019. 121 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 8. KOLLÁR, Patrícia. Rurálny obchod a služby, ako faktor sociálno-ekonomického rozvoja regiónu Dunajská Streda : dizertačná práca. Školiteľ: Pavol Kita. Bratislava, 2019. 139 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 9. VÁLEK, Juraj. Dodanie služby v roku 2019. In Účtovníctvo - audítorstvo - daňovníctvo : v teórii a praxi. - Bratislava : Slovenská komora certifikovaných účtovníkov, 2019. ISSN 1335-2024, 2019, roč. 27, č. 4, s. 19-23.
  article

  article

 10. BENEŠOVÁ, Dana - HUŠEK, Miroslav. Factors for efficient use of information and communication technologies influencing sustainable position of service enterprises in Slovakia. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Entrepreneurship and Sustainability Issues : Peer-reviewed Scientific Journal. - Vilnius : The General Jonas Žemaitis Military Academy of Lithuania. ISSN 2345-0282, 2019, vol. 6, no. 3, pp. 1182-1194. KEGA 027EU-4/2016.
  article

  article