Search results

Records found: 38  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0005990 xpca^"
 1. JOHANESOVÁ, Lucia - NÉMETHOVÁ, Valéria. Modern Micro Theories Explaining the Existence of Nongovernment Organizations. In 11th Central European Winter Seminar of Regional Science. 11th Central European Winter Seminar of Regional Science : Proceedings. - Bratislava : Publishing House EKONOM, 2023. ISBN 978-80-225-5118-2, pp. 21-45. VEGA 1/0249/22.
  article

  article

 2. KAMEI, Kenju - PUTTERMAN, Louis - TYRAN, Jean-Robert. Civic Engagement, the Leverage Effect and the Accountable State. In European Economic Review. - Amsterdam : Elsevier Science. ISSN 0014-2921, 2023, vol. 156, pp. [1-17].
  article

  article

 3. SIRAKOVOVÁ, Eva - ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Dobrovoľné príspevky na verejné statky: spoločenskoekonomické súvislosti a význam občianskeho crowdfundingu. - Registrovaný: Scopus. In Sociológia : časopis pre otázky sociológie. - Bratislava : Sociologický ústav SAV, 2023. ISSN 0049-1225, 2023, roč. 55, č. 3, s. 341-365. VEGA 1/0545/23.
  article

  article

 4. ČAPLÁNOVÁ, Anetta - SIRAKOVOVÁ, Eva. Experimental Approach to the Study of Voluntary Contribution to Public Good Financing. - Registrovaný: Web of Science, Registrovaný: Scopus. In Montenegrin Journal of Economics. - Podgorica : Economic Laboratory for Transition Research. ISSN 1800-5845, 2022, vol. 18, no. 2, pp. 143-160 online. VEGA 1/0239/19, APVV-18-0435. 1/0239/19, VEGA, Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík.
  article

  article

 5. KLIMKO, Roman. Implementing Behavioural Interventions to Improve Local Public Policies: Practical Insights. In Economics, Management, Finance and Banking. International Scientific Conference on Economic and Social Development. Economic and Social Development : Book of Proceedings. - Varazdin : Varazdin Development and Entrepreneurship Agency, 2022. ISSN 1849-7535, pp. 403-409 online. APVV-18-0435, VEGA 1/0239/19. APVV-18-0435, APVV, Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík.
  article

  article

 6. PÉLIOVÁ, Jana. The Influence of the Benefit Redistribution Method on the Willingness to Voluntary Contribute to Public Goods Provision – Classroom Experiment. In Ekonomické rozhľady : vedecký časopis Ekonomickej univerzity v Bratislave. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2021. ISSN 0323-262X, 2021, roč. 50, č. 4, s. 381-395 online. VEGA 1/0827/18.
  article

  article

 7. SIRAKOVOVÁ, Eva. Občiansky crowdfunding ako alternatívny mechanizmus financovania a poskytovania verejných statkov na úrovni lokálnej samosprávy. In Teória a prax verejnej správy. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov. Teória a prax verejnej správy : recenzovaný zborník príspevkov z 6. ročníka vedeckej konferencie doktorandov, ktorá sa uskutočnila dňa 19. marca 2021 (online prostredníctvom MS Teams). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2021. ISBN 978-80-8152-996-2, s. 331-342 online. VEGA 1/0239/19. 1/0239/19, VEGA, Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík.
  article

  article

 8. SIRAKOVOVÁ, Eva. Voluntary Contribution Mechnism as an Alternative Mechanism for Providing Public Goods: Evidence from Online Classroom Experiment. In DOKBAT 2021. Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. DOKBAT 2021 : 17th Annual International Bata Conference for Ph.D. Students and Young Researchers. - Zlín : Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics, 2021. ISBN 978-80-7678-025-5, pp. 519-528 online. VEGA 1/0239/19, APVV-18-0435. APVV-18-0435, APVV, Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík.
  article

  article

 9. SIRAKOVOVÁ, Eva - ČAPLÁNOVÁ, Anetta. Are People Willing to Voluntarily Contribute to Public Goods? The Results from the Behavioral Game Experiment. - Registrovaný: Web of Science. In Zagreb International Review of Economics and Business. - Zagreb : University of Zagreb. ISSN 1849-1162, 2021, vol. 24, no. SCI, pp. 63-75 online. VEGA 1/0239/19, APVV-18-0435. 1/0239/19, VEGA, Implikácie behaviorálnej ekonómie pre zefektívnenie fungovania súčasných ekonomík.
  article

  article

 10. HUDÁK, Matej. Finančno-ekonomická analýza vybraných digitálnych verejných priestorov na Slovensku. In Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII.. International Scientific Conference. Trends in Application of Statistical Methods for Quality Improvement XII. (2020) : Reviewed Proceeding of Posts from an 12. International Scientific Conference, September 16th – 18th, 2020 (Košice-Rajecké Teplice, Slovensko). - Košice : KKM PHF, 2020. ISBN 978-80-225-4772-7, s. 114-115 online.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.