Search results

 1. ŠEBO, Ján - KRÁLIK, Ivan - DANKOVÁ, Daniela. Fiškálne dopady reverznej dôchodkovej politiky a stropovania dôchodkového veku - prípad Slovenska. In Logos Polytechnikos. - Jihlava : Vysoká škola polytechnická, 2019. ISSN 2464-7551, 2019, roč. 10, č. 3, s. 39-53.
  article

  article

 2. URBANÍKOVÁ, Marta - ŠTUBŇOVÁ, Michaela. Analýza kvantitatívnych ukazovateľov II. piliera dôchodkového systému krajín V4. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1337-9453, 2018, roč. 22, č. 2, s. 327-337.
  article

  article

 3. OSTRIHOŇ, Filip. Starnutie populácie a preskúmané dôsledky dôchodkových reforiem vo vybraných krajinách Európy. In Monitor hospodárskej politiky. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2018. ISSN 2453-9287, 2018, č. 2, s. 31-33.
  article

  article

 4. URBANÍKOVÁ, Marta - ŠTUBŇOVÁ, Michaela. Analýza II. dôchodkového piliera obyvateľstva a jeho výnosov. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2018. ISSN 1337-9453, 2018, roč. 22, č. 1, s. 508-521.
  article

  article

 5. BALCO, Matej et al. Application of the Lifecycle Theory in Slovak Pension System. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie = journal for economic theory, economic policy, social and economic forecasting. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2018. ISSN 0013-3035, 2018, roč. 66, č. 1, s. 64-80.
  article

  article

 6. HÁJEKOVÁ, Gabriela. Práca v zahraničí - Nemecko. In Personálny a mzdový poradca podnikateľa. - Žilina : Poradca podnikateľa, 2017. ISSN 1335-1508, 2017, č. 14-15, s. 114-133.
  article

  article

 7. LICHNER, Ivan. Budúce deficity prvého piliera slovenského dôchodkového systému. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2017. ISSN 1210-1095, 2017, roč. 27, č. 1, s. 3-12.
  article

  article

 8. ČAMEK, Miroslav. Náčrt udržateľného dôchodkového systému na Slovensku. In BIATEC : odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2016. ISSN 1335-0900, Február 2016, roč. 24, č. 1, s. 30-31.
  article

  article

 9. URBANÍKOVÁ, Marta - PAPCUNOVÁ, Viera. Dôchodkový systém v SR a jeho udržateľnosť. In Geografické informácie. - Nitra : Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1337-9453, 2016, roč. 20, č. 2, s. 341-351.
  article

  article

 10. POTŮČEK, Martin - RUDOLFOVÁ, Veronika. Důchodová reforma: návod, jak smířit ekvivalenci s fiskální disciplínou. In Fórum sociální politiky : odborný recenzovaný časopis. - Praha : Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2016. ISSN 1802-5854, 2016, roč. 10, č. 5, s. 2-6.
  article

  article