Search results

 1. YAKHONTOVA, Tatyana. “The Authors Have Wasted Their Time...”: Genre Features and Language of Anonymous Peer Reviews. In Topics in linguistics. - Nitra : Katedra anglistiky a amerikanistiky FF UKF v Nitre, 2019. ISSN 2199-6504, 2019, vol. 20, issue 2, pp. 67-89.
  article

  article

 2. STASHKO, Halyna. Phonetic and Syntactic Stylistic Means in Media Space: Manipulation or Emotional Commonplace? In Communication Today : vedecký časopis Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2018. ISSN 1338-130X, 2018, vol. 9, no. 2, pp. 132-143.
  article

  article

 3. PAVLÍKOVÁ, Žaneta. Speech acts in political discourse and political speeches. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 249-259.
  article

  article

 4. DULEBOVÁ, Irina. Idiolekt Putina ako zdroj precedentných výrazov súčasného ruského politického diskurzu. - Registrovaný: Web of Science. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 104-116.
  article

  article

 5. HÁJIK, Tomáš. Terminologické aspekty prekladu chromatických termínov - fenomén červenej v geopolitickom kontexte. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 182-194.
  article

  article

 6. ANDOKOVÁ, Marcela - VERTANOVÁ, Silvia. Antické rečníctvo a súčasný politický diskurz. In Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie. Medzinárodná vedecká konferencia. Jazyk a politika : na pomedzí lingvistiky a politológie : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 23.6.2016, Bratislava. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4292-0, s. 241-248.
  article

  article

 7. HLOPKOVÁ, Jana. Derivacion como procedimiento de creacion de nuevas palabras en el lenguaje periodistico. In Problémy prekladu a medzikultúrnej komunikácie - 4 : zborník vedeckých prác. - Bratislava : Z-F LINGUA, 2011. ISBN 978-80-89328-47-5, s. 57-66.
  article

  article

 8. BÉREŠOVÁ, Jana. Funkčnosť vo vyjadrovaní sa v anglickom jazyku. In Súčasné trendy vo vzdelávaní odbornej a laickej verejnosti v zdravotníckych disciplínach : zborník príspevkov : 3. medzinárodná konferencia o problematike výučby odborných predmetov, informačno-komunikačných technológií a cudzích jazykov : Trnava 27. september 2010. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2010. ISBN 978-80-8082-400-6, s. 92-98.
  article

  article

 9. JAKABOVIČOVÁ, Johanna - WREDE, Oľga. Pragmatické aspekty prekladu administratívnych a právnych textov v anglickom a nemeckom jazyku. In Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu. Vedecká rozprava k problémom terminológie obchodu, obchodných vied a marketingu obchodu : zborník k vedeckému projektu VEGA 1/0478/03 v redakcii Kristíny Viestovej. - Bratislava : Katedra marketingu OBF EU, 2005. ISBN 80-225-2102-7, s. 9-16.
  article

  article

 10. SZABÓ, Ivan. Umenie štylizovať nie je umenie. In Sociálno-ekonomická revue : vedecký časopis Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2003. ISSN 1336-3727, október 2003, roč. 1, č. 1, s. 114-117.
  article

  article