Search results

Records found: 6  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006432 xpca^"
 1. RICHNÁK, Patrik - FIDLEROVÁ, Helena. Impact and Potential of Sustainable Development Goals in Dimension of the Technological Revolution Industry 4.0 within the Analysis of Industrial Enterprises. - Registrovaný: Scopus. In Energies : [Journal of Related Scientific Research, Technology Development, Engineering, and the Studies in Policy and Management]. - Basel : MDPI. ISSN 1996-1073, 2022, vol. 15, no. 10, pp. 1-20 online. (2022 - Current Contents). VEGA 1/0375/20 (70%), 621458-EPP-1-2020-1-FI-EPPKA2-KA (30%). 1/0375/20, VEGA, Nová dimenzia rozvoja manažmentu výroby a logistiky pod vplyvom Industry 4.0 v podnikoch na Slovensku.
  article

  article

 2. HARBUĽÁK, Dušan et al. Systém nakladania s komunálnym odpadom v obci Těšany. In Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov. vedecký seminár. Modelovanie ekonomickej efektívnosti materiálovo energetického zhodnocovania komunálnych odpadov : recenzovaný elektronický zborník príspevkov z vedeckého semináru. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2019. ISBN 978-80-225-4677-5, s. 17-20 online. VEGA 1/0582/2017.
  article

  article

 3. SCHMIDT, Peter. Tokenization as an effective tool for secure payments. In Trends and innovations in e-business, education and security. International scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates. Trends and innovations in e-business, education and security : reviewed proceedings : sixth international scientific videoconference of scientists and PhD. students or candidates : november 24, 2016. - Budapest : Óbudai Egyetem, 2016. ISBN 978-963-449-014-2, pp. 86-91 CD-ROM.
  article

  article

 4. SPIŠÁKOVÁ, Emília. Inovácie ako zdroj ekonomických cyklov. In Transfer inovácií : špecializovaný elektronický časopis zameraný na vedecko-technické výstupy grantových a podnikových inovačných stratégií. - Košice : Ústav manažmentu, priemyslu a digitálneho inžinierstva a Katedra automobilovej výroby. ISSN 1337-7094, 2010, č. 16, s. 92-95.
  article

  article

 5. ZÁHORÁK, Pavol. Poznámky k implementácii akčného plánu pre environmentálne technológie (ETAP) v SR – II. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3, s. [1-2].
  article

  article

 6. VYBÍRALOVÁ, Júlia - POLAČKO, Vladimír. Možnosti predchádzania a obmedzovania odpadov v podniku. In Synergické aspekty logistiky a tvorby a ochrany životného prostredia : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Katedry manažmentu výroby a logistiky (pri príležitosti týždňa vedy), pod záštitou dekana Fakulty podnikového manažmentu EU v Bratislave prof. Ing. Ľuboslava Szaba, CSc. - Bratislava : Katedra manažmentu výroby a logistiky FPM EU, 2009. ISBN 978-80-225-2899-3, s. [1-2].
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.