Search results

 1. ŠTOFOVÁ, Lenka. Využitie technickej analýzy pri identifikáciách obchodných príležitostí na akciových trhoch. In Financie, účtovníctvo, dane 2019. vedecký seminár. Financie, účtovníctvo, dane 2019 a ich právne aspekty so zameraním na súčasné problémy : elektronický recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice : Katedra finančného riadenia podniku PHF EU, 2019. ISBN 978-80-225-4660-7, s. 92-102.
  article

  article

 2. ŠKVARČEKOVÁ, Oľga - NÉMETHOVÁ, Ivana. Bitcoin – najpoužívanejšia kryptomena súčasnosti. In Nové technológie a postupy vo vzdelávaní, podnikaní a obchode 2018 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4568-6, s. 79-87 CD-ROM.
  article

  article

 3. BURIAN, Lukáš. Inflácia vo svete kryptomien. In Súčasný pohľad na otázky inflácie/deflácie a ochrany práv duševného vlastníctva : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018]. ISBN 978-80-225-4555-6, s. 15-20 CD-ROM. VEGA 1/0393/16.
  article

  article

 4. HRVOĽOVÁ, Božena. Valuation of certificates of deposit. In Societas et iurisprudentia : medzinárodný internetový vedecký časopis. - Trnava : Trnavská univerzita v Trnave, 2017. ISSN 1339-5467, 2017, roč. 5, č. 3, s. 156-164 online. VEGA 1/0404/16.
  article

  article

 5. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav. Medzinárodný finančný manažment : zbierka príkladov. Recenzenti: Anna Polednáková, Oľga Miková. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. 167 s. [7,51 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4425-2. [Copy count : 12, currently available 8, at library only 3]
  book

  book

 6. DUDÁŠ, Tomáš et al. Svetová ekonomika. Recenzenti: Ľudmila Lipková, Ladislav Mura, René Pawera. 1. vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2017. online [267 s., 18,61 AH]. KEGA 017EU-4/2015. ISBN 978-80-225-4371-2.
  Svetová ekonomika

  electonic book

 7. BIKÁR, Miloš - KMEŤKO, Miroslav - POLEDNÁKOVÁ, Anna. Medzinárodný finančný manažment. Recenzenti: Karol Vlachynský, Mária Režňáková. 2. [dopl. a aktual.] vyd. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. 308 s. [19,64 AH]. VEGA 1/0007/16. ISBN 978-80-225-4254-8. [Copy count : 12, currently available 5, at library only 4]
  book

  book

 8. DANIŠOVÁ, Soňa. Virtual currencies - from the question of trust to main risks of virtual commodities. In EDAMBA 2015 : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines. International scientific conference. EDAMBA 2015 : collection of abstracts : international scientific conference for doctoral students and post-doctoral scholars : the era of science diplomacy: implications for economics, business, management and related disciplines : University of Economics in Bratislava, Bratislava, Slovak Republic, 21 - 23 october 2015. - Bratislava : Publishing House EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4155-8, s. 41.
  article

  article

 9. BOLEK, Vladimír. Vývoj a možnosti získania virtuálnej meny BITCOIN. In AnaFin : analýzy, financie, výkazy. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1339-3901, 3.3.2014, s. [1-2] [3,16 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.anafin.sk/?query=V%FDvoj+a+mo%BEnosti+z%EDskania+virtu%E1lnej+meny+BITCOIN&sekcia=32#offset=0>
  article

  article

 10. BOLEK, Vladimír. Princíp fungovania virtuálnej meny Bitcoin. In AnaFin : analýzy, financie, výkazy. - Bratislava : Verlag Dashöfer, 2013. ISSN 1339-3901, 8.1.2014, s. [1] [2,40 NS] online. Názov z titulnej obrazovky. Available on Internet: <http://www.anafin.sk/33/princip-fungovania-virtualnej-meny-bitcoin-uniqueiduchxzASYZNbZPksWr5xNIC1qdI0CzRGgT6QOQea68B8/?query=princ%EDp+fungovania+virtu%E1lnej+meny&serp=1>
  article

  article