Search results

Records found: 13  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006791 xpca^"
 1. LABUDOVÁ, Viera. Možnosti použitia Theilovho indexu pri meraní sociálnych nerovností. In RELIK 2015. Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti). Mezinárodní vědecká konference. RELIK 2015. Reprodukce lidského kapitálu (vzájemné vazby a souvislosti) : 8. mezinárodní vědecká konference : Praha, 12.-13. 11. 2015. - Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015. ISBN 978-80-245-2112-1, s. 123-132 CD-ROM. VEGA 1/0761/12 50%, VEGA 1/0092/15 50%.
  article

  article

 2. ŠOLTÉS, Erik - DÚŽIK, Ondrej. Modelovanie závislosti hrubých peňažných príjmov jednočlenných domácností na Slovensku od relevantných faktorov. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 4, s. 12-27.
  article

  article

 3. VOJTKOVÁ, Mária. Typológia peňažných výdavkov domácností na Slovensku pomocou metódy hlavných komponentov. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2014. ISSN 1210-1095, 2014, roč. 24, č. 4, s. 28-39.
  article

  article

 4. ŠOLTÉS, Erik - ŠOLTÉSOVÁ, Tatiana. Identification of relevant factors and quantification of their influences on Slovak households expenditure on food and non-alcoholic beverages. In Ekonomika a informatika : vedecký časopis FHI EU v Bratislave a SSHI. - Bratislava : Fakulta hospodárskej informatiky : Slovenská spoločnosť pre hospodársku informatiku, 2014. ISSN 1336-3514, 2014, roč. 12, č. 1, s. 189-199.
  article

  article

 5. LICHNER, Ivan - PETRÍKOVÁ, Kristína. Odhad výdavkových elasticít pomocou modelu QUAIDS - prípad Slovenska. In Forum statisticum Slovacum : vedecký recenzovaný časopis Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2014. ISSN 1336-7420, 2014, roč. 10, č. 3, s. 150-156.
  article

  article

 6. VOJTKOVÁ, Mária. Zhlukovanie a profilovanie segmentov domácností SR na základe výdavkov. In Slovenská štatistika a demografia : vedecký časopis. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky, 2013. ISSN 1210-1095, 2013, roč. 23, č. 1, s. 3-15.
  article

  article

 7. RICHTEROVÁ, Kornélia. Produkcia domácností v kontexte udržateľnej spotreby. In Udržateľný marketing a udržateľná spotreba IV : zborník vedeckých statí z výskumného projektu VEGA č. 1/0418/11 Udržateľný marketing a udržateľná spotreba. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3681-3, s. 51-60 CD-ROM. VEGA 1/0418/11.
  article

  article

 8. CHINORACKÁ, Andrea - ANTALOVÁ, Mária. Regionálne disparity životnej úrovne na Slovensku. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 16. a 17. mája 2013, Veľký Meder. - Bratislava : [Vydavateľstvo EKONÓM], 2013. ISBN 978-80-225-3637-0, s. 170-179. VEGA 1/0330/11.
  article

  article

 9. TÖRÖKOVÁ, Zuzana - FOLTÁN, František. Stresové testovanie domácností. In Financie a riziko : zborník príspevkov z XV. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava, 25. - 26. novembra 2013. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3765-0, s. 453-459 CD-ROM.
  article

  article

 10. VOJTKOVÁ, Mária. Segmentácia domácností SR podľa vybraných výdavkových odborov. In SAS forum Bratislava 2012 : zborník odborných článkov z 15. ročníka konferencie SAS Fórum : Bratislava, 20. júna 2012. - Bratislava : SAS Slovakia, s.r.o., 2012, s. 78-86.
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.