Search results

Records found: 45  
Your query: Author Sysno/Doc.kind = "^eu_un_auth h0006934 xpca^"
 1. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana. Selected Aspects of the Managerial Function Organizing in the Context of Industry 4.0. In International Conference on Trends & Innovations in Management, Engineering, Sciences and Humanities (ICTIMESH-23). International Journal of Innovative Research in Engineering & Multidisciplinary Physical Sciences. - Anand : Advanced Research Publication and Journals, 2024. ISSN 2349-7300, 2024, special Issue - ICTIMESH - 2023, pp. 1-11. VEGA 1/0010/23, KEGA 001EU-4/2021.
  article

  article

 2. JANKELOVÁ, Nadežda. Organizational Culture at Slovak Universities: A Mediation Analysis of the Associated Factors. In Entrepreneurship Education. - Singapore : Springer. ISSN 2520-8152, 2024, vol. early access, pp. [1-12]. VEGA 1/0010/23, KEGA 001EU-4/20212021.
  article

  article

 3. JANKELOVÁ, Nadežda - JONIAKOVÁ, Zuzana - ČAMBALÍKOVÁ, Andrea. Factors Supporting the Job Satisfaction of the Middle Healthcare Management - The Role of Work Conditions, Managerial Competencies and Social Support. - Registrovaný: Scopus. In Ekonomický časopis : časopis pre ekonomickú teóriu, hospodársku politiku, spoločensko-ekonomické prognózovanie. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 2023. ISSN 0013-3035, 2023, roč. 71, č. 6-7, s. 428-457. VEGA 1/0010/23 (50%), KEGA 001EU-4/2021 (50%).
  article

  article

 4. JAROSSOVÁ, Malgorzata Agnieszka. Manažment kvality. Recenzenti: Renáta Benda-Prokeinová, Vladimír Rudy. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. 184 s. [13,364 AH]. ISBN 978-80-225-5062-8. [Copy count : 22, currently available 19, at library only 2]
  Manažment kvality

  book

 5. SKORKOVÁ, Zuzana. Leadership 4.0: bibliometrická analýza a trendy výskumu v dobe digitálnej transformácie. In Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave. Vedecko-výskumný seminár. Projektové myslenie na Katedre manažmentu FPM EU v Bratislave : zborník abstraktov z vedecko-výskumného seminára. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2023. ISBN 978-80-225-5115-1, s. 31. VEGA 1/0623/22.
  article

  article

 6. FREŇÁKOVÁ, Magdaléna - MIHALČOVÁ, Bohuslava - MATTOŠ, Boris. Vstup do problematiky hybridných hrozieb. In Zlepšovanie procesov pomocou štatistických metód XXII. (2023) : recenzovaný zborník príspevkov a abstraktov z 22. medzinárodnej vedeckej konferencie, 08.- 10.03.2023, Košice, Slovenská republika. - Košice : KKM PHF, 2023. ISBN 978-80-225-5043-7, s. 15-25.
  article

  article

 7. ZAGORŠEKOVÁ, Natália. Štátne prevraty v Afrike. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022. Medzinárodná vedecká konferencia. Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2022 : zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej 3. a 4. júna 2022. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2022. ISBN 978-80-225-4958-5. ISSN 2585-9404, s. 360-366 online.
  article

  article

 8. MURA, Ladislav - MÉSZÁROS, Rita. Business Ethics and Ethical Code in Entrepreneurial Practise: Selected Aspects. In Selye e-studies : [Online Reviewed Scientific Journal]. - Komárno : Univerzita J. Selyeho. ISSN 1338-1598, 2022, vol. 13, no. 1, pp. 36-45 online.
  article

  article

 9. PUHOVICHOVÁ, Diana - JANKELOVÁ, Nadežda. Vedenie 4.0. In Zmeny v uplatňovaní manažérskych funkcií v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie a adaptačné procesy podnikov na Slovensku II. : recenzovaný zborník vedeckých statí. - České Budějovice : Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2022. ISBN 978-80-7556-109-1, s. 46-57 online. VEGA 1/0017/20.
  article

  article

 10. NÉMETHOVÁ, Ildikó - STRADIOTOVÁ, Eva. Global Leadership and Cross - Cultural Training. In Global Leadership and Leadership Development. - Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2020. ISBN 978-3-339-11924-7. ISSN 1860-885X, pp. 13-31 online [1,52 AH].
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.