Search results

 1. Autenticita v kontextu cestovního ruchu. Aktuální problémy cestovního ruchu.. Mezinárodní konference. Autenticita v kontextu cestovního ruchu: aktuální problémy cestovního ruchu : recenzovaný sborník z 13. mezinárodní konference, 28. února – 1. března 2018, Jihlava, Česko. 1. vydání. Jihlava : Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. online 518 s. ISBN 978-80-88064-36-7.
  electonic book

  electonic book

 2. Modern economic issues and problems. Bratislava : KARTPRINT, 2016. 135 s. ISBN 978-80-89553-37-2. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 3. Tackling harmful alcohol use : economics and public health policy. Paris : OECD, 2015. 235 s. Available on Internet: <http://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/tackling-harmful-alcohol-use_9789264181069-en> ISBN 978-92-64-18085-7. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. Je podpora EÚ na investície a propagáciu vinárskeho sektora dobre riadená a preukázali sa jej výsledky na konkurencieschopnosti vín EÚ? : osobitná správa č. 9 : (podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ). Luxemburg : Úrad pre vydávanie publikácií Európskej únie, 2014. 61 s. ISBN 978-92-872-0319-9. ISSN 1831-0931. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 5. MOINET, Francois. Vente directe & circuits courts : vins et produits fermiers. Paris : Guides France Agricole, 2010. 404 s. Diversification. ISBN 978-285557-174-4. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 6. Aktualizácia k zákonom I/2008 : zákon o dani z pridanej hodnoty : zákon o účtovníctve : zákon o správnych poplatkoch : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja. Žilina : Poradca, 2008. 392 s. Aktualizácia, I/5. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom I/2008

  book

 7. Aktualizácia k zákonom I/2007 : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o správnych poplatkoch : zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov : Upozornenie na zmenu: : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o cestovných náhradách : zákon o koncesionárskych poplatkoch : zákon o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov. Žilina : Poradca, 2007. 208 s. Aktualizácia, I/6. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom I/2007

  book

 8. Daňový sprievodca 2007 s komentárom : zákon o dani z príjmov : zákon o DPH : zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku obsahuje aj daň z nehnuteľností, daň z motorových vozidiel : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o spotrebnej dani z liehu : zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov : zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja : zákon o správe daní a poplatkov : bonus: zákon o účtovníctve, zákon o cestovných náhradách. Bratislava : ECOPRESS, 2007. 352 s. Hospodárske noviny. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  book

  book

 9. Aktualizácia k zákonom I/2006 : zákon o spotrebnej dani z vína : zákon o spotrebnej dani z piva : zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja : zákon o správnych poplatkoch : vyhláška MF SR, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Colného zákona. Žilina : Poradca, 2006. 232 s. Aktualizácia, I/3. ISSN 1335-6127. [Copy count : 1, currently available 1, at library only 0]
  Aktualizácia k zákonom I/2006

  book

 10. Technology, adaptation, and exports : how some developing countries got it right. Washington, D.C. : The World Bank, 2006. 381 s. ISBN 0-8213-6507-X. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book