Search results

 1. REMEŇOVÁ, Katarína - JANKELOVÁ, Nadežda. Multiple Revenue Streams Model of Wineries. In ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development. International Scientific Conference. ERAZ 2018: Knowledge Based Sustainable Economic Development : Conference Proceedings of the Fourth International Scientific Conference, June 7, 2018, Sofia, Bulgaria. - Belgrade : Association of Economists and Managers of the Balkans, 2018. ISBN 978-86-80194-12-7, pp. 222-229 online. VEGA 1/0109/17.
  article

  article

 2. LACKOVÁ, Alica. Kvalita a konkurencieschopnosť slovenského vinárskeho priemyslu. In Integrované systémy manažérstva: veda - prax -výučba : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2018. ISBN 978-80-225-4576-1, s. 49-55 online. VEGA 1/0670/16.
  article

  article

 3. ROGOVSKÁ, Vanda. Kvalita ako významný faktor konkurencieschopnosti vybraných potravinárskych produktov Slovenska v európskom hospodárskom priestore, s dôrazom na krajiny Vyšehradskej štvorky : dizertačná práca. Školiteľ: Alica Lacková. Bratislava, 2017. 139 s. [Copy count : 1, currently available 0, at library only 1]
  book

  book

 4. FILO, Peter - FÖRSTEROVÁ, Ingrid. Vybrané nástroje marketingového mixu a ich uplatnenie v predaji slovenského vína. In Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí. Medzinárodná vedecká konferencia. Biopotraviny, tradičné a regionálne potraviny na Slovensku a v zahraničí : zborník vedeckých statí z medzinárodnej vedeckej konferencie : Bratislava 28. 11. 2016. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2016. ISBN 978-80-225-4300-2, s. 56-62 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 5. JAROSSOVÁ, Malgorzata A. Legislatíva týkajúca sa označení pôvodu a zemepisných označení vín. In Stav a perspektívy rozvoja trhu potravín, tradičných a regionálnych potravín v Európskej únii a na Slovensku : tradičné a regionálne potraviny. - Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2016, s. 122-125 [4,32 NS] online. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 6. KRNÁČOVÁ, Paulína - PUKOVÁ, Dominika. Bariéry a možnosti rozvoja vinohradníctva a vinárstva na Slovensku. In Aktuálne trendy v informačnej spoločnosti 2015 : zborník vedeckých statí. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2015. ISBN 978-80-225-4110-7, s. 89-94 CD-ROM. VEGA 1/0635/14.
  article

  article

 7. HLUŠKOVÁ, Tatiana - ŠÁŠIKOVÁ, Mária. Úloha marketingových aliancií a klastrov pri uľahčovaní expanzie na zahraničné trhy (na príklade slovenských vinárskych firiem). In Ekonomika poľnohospodárstva. - Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2014. ISSN 1338-6336, 2014, roč. 14, č. 1, s. 78-92. VEGA 1/0461/12, VEGA 1/1185/12.
  article

  article

 8. REMEŇOVÁ, Katarína. Model tržieb ako indikátor efektívnosti podnikateľského modelu potravinárskych podnikov. In Stratégia rozvoja agropotravinárstva a konkurenčná schopnosť agropotravinárskych podnikov II. : [recenzovaný zborník vedeckých prác]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3635-6, s. 72-82. VEGA 1/0026/12.
  article

  article

 9. VÁLEK, Juraj. Národohospodárske dopady pri uplatňovaní spotrebnej dane z vína. In Acta academica karviniensia : vědecký recenzovaný časopis. - Karviná : Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta, 2013. ISSN 1212-415X, 2013, roč. 13, č. 2, s. 148-157.
  article

  article

 10. KUČERA, Juraj - LUKAČOVIČOVÁ, Zuzana. Analýza a konkurencieschopnosť slovenského vinohradníctva. In Študentská vedecko-odborná činnosť Obchodnej fakulty 2013 : [zborník príspevkov]. - Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM, 2013. ISBN 978-80-225-3661-5, s. 128-133 CD-ROM. VEGA 1/0612/12.
  article

  article